Bible

25. listopadu 2007 v 15:24 | Multivitamin.cz |  Učivo - čeština
Bibli je možno chápat jako nejen jako soubor svatých knih inspirovaných bohem ale i jako sbírku knih historických , liturgických, právních či literárních. Je to nejvýznamnější dílo světového kulturního dědictví.

Písemné doklady o Bibli
Nejstarší texty byli psané hebrejsky , ale též aramejsky. Za nejslavnější rukopisy jsou považovány kumránsé svitky (nalezeny roku 1947 u mrtvého moře ) a tvoří opisy téměř všech starozákonných knih. Jejich stáří je odhadováno v intervalu os 4stol.př.kr. a ž do roku 68po Kristu. Další rukopis ybyli nalezeny v jeskyních u Judské pouště.
Nový zákon byl sepsán asi v letech 48-120 po Kristu. Z evangelii je nejstarší Markovo ale nejstarší časti nového zákona jsou pavlovy dopisy. Okolo roku 180 po Kristu byl Nový zákon hotov v dnešní podobě.

Překlady Bible
Bible je nejrozšířenější knihou naší planety. Byla přeložena do přibližně 1800 jazyků a dialektů.
Překlad do řečtiny : je nejstarší překlad , který byl udělán ve 3.stol v Alexandrii pro potřebu pořečtěných židů. Překlad byl hotov za 70 dní - proto název Septuaginta.
Latinský překlad Bible se nazývá Vulgáta.
Překlad do staroslovenštiny : nejstarší překlad se nezachoval ale jeho autoři byli koncem 9.stol Cyril a Metoděj.
Překlad do češtiny : Nejstarší překlad pochází z 60 let 14.stol. a je tvz.Leskovecko-dráždanská bible přeložena z latinské Vulgáty.Ale nejvýznamnější překlad bible (nového zákona ) byl překlad Jana Blahoslava z roku 1564.
Již od konce 2.světové války existuje myšlenka pořídit mezicírkevní ( ekumenický )překlad bible do češtiny , který vyšel roku 1979 a většina církví jej přijala jako bohoslužné čtení.

Členění bible
Bible se člení na dvě části. První je hebrejský Starý zákon ( židé mu říkají Pentateuch a můžeme se setkat s pojmem tóra ) a druhá základní část je nový zákon , který je uznáván pouze křestany. Postupem času se se složení bible měnilo až se ustálilo na dnešní podobě respektováno jak katolíky tak i evangelíky.

Starý zákon
Genesis ( počátek vznik - v této části se líčí vznik světa a prvních lidí ( stvoření , ráj , pokušení , potopa , příběh Noemův , stavba babylonské věže , počátky Izraele , příběhy Abrahama , Izáka , Jakoba a Josefa )
Exodus ( odchod )- vypráví se jak , jak Izraelité vedení Mojžíšem opustili Egypt. Mojžíšovo narození , jeho vyvolení , egyptské rány , přechod Izraelitů přes moře , které přešli řízením božím suchou nohou , čtyřicetileté putování pouští, uzavření smlouvy mezi Bohem a jeho lidem prostřednictvím Mojžíše ( desatero přikázání , text vysekaný do dvou kamenných desek )
Leviticus: třetí z pěti knih obsahuje rituální a kultické předpisy pro kněze( obětní nebo očištovací řády )
Numeri - kniha líčící ustanovení různých řádů izraelského lidu pod horou sinaj a jeho další putování pod vedením Mojžíše napříč pouští.
Deuteronomium - jedná se o celou řadu Mojžíšových proslovů , jenž vysvětlují smysl událostí Exodu a na Sinaji. Kniha končí Mojžíšovou smrtí.
Kromě tohoto Pentateuchu obsahuje Starý zákon tvz.knihy historické , knihy básnické a mudroslovné( žalmy přísloví…) a knihy prorocké ( Jeremjáš , Ezechiel , Jonáš ,Abakuk )

Nový zákon
Jádrem nového zákona jsou čtyři evangelia. ( Evangelium vylíčení Ježíšova života )Máme evangelia sepsaná Matoušem, Markem , Lukášem a janem. Nejedná se však o pouhé životopisy Krista - každé evangelium je osobité svým stylem i teologickým viděním. Jsou to tedy čtyři odlišná svědectví o Ježíšově osobě.
Kromě evangelií obsahuje nový zákon epištoly ( Listy ) - jsou to nejen listy , které apoštol Pavel adresoval různým osobám , ale také List židům a další listy obecné , určené celé církvi. Závěrečnou částí Nového zákona je Zjevení Janovo( Apokalipsa) - tento spis je konci světa a o poslením soudu.

Pojmy
Evangelium : část Nového zákona obsahující zvěst o příchodu spasitele , vylíčení života a skutků Kristových.
Apokryf:zkráceně - příběh který byl do Bible přidán později , protože je církev chápala jako zjevně inspirované bohem.( např. apokryf o Jidášovi o Josefu z Arimatie.)
z řeckého slova apokryfos = utajený , skrytý…
Alegorie : (jinotaj ) Alegorie je obrazně symbolické literární nebo výtvarné zobrazení abstraktních pojmů , lidských vlastností , událostí atd. ( prostě skryté zobrazení )
Epištola ( list , dopis , básnický list..)Původně se jednalo o apoštolský. V epištolách je obsaženo apoštolské umění


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama
SPAMY MAŽEME...