Evropa ve vrcholném středověku - Západní Evropa

30. května 2009 v 13:40 | Domča |  Dějepis

Evropa ve vrcholné středověku

1. Západní Evropa
2. Severní Evropa
3. Jižní Evropa
4. Střední a východní Evropa

1. Západní Evropa

FRANCIE

- Kapetovci - střední Francie - postupné sjednocení Francie

X
hrabata z Anjou - Plantageneti z Francie + pobřeží Atlantiku
- Jindřich II. Plantegenet - anglickým králem (pravnuk Viléma Dobyvatele)
- Významní panovníci:
- Filip II. August (1186-1223)- účastník 3. křížové výpravy
- rozšířeno území Kapetovců na úkor Platagenetů
- tažení proti náb. skuopině Albigenských (1209-1229)
→ brutálně zlikvidováni

- Ludvík IX.Svatý (1226 - 1270)- organizátor dvou posledních křížových výprav(6. a 7.)
- založena univerzita v Paříži - SORBONNA (Robert de Sorbon)
- Filip IV. Sličný (1285 - 1314)
- neúspěšné války → finanční nesnáze
- pokus o zdanění fr. duchovenstva
→ spory s papežem
-1302: - generální stavy
- zástupcu šlechty, církve, měšťansto
-mimořádné daně
-donutil papeže přesídlit ze Římado Avignonu (Benedikt XI.)
→ 1309 - 1378 "avignonské zajetí papežů"
- Reformy - odborní úředníci
- žoldnéřská armáda
- potřeba dalších peněz...

- pronásledování templářů, italských bankéřů, Židů
- Další panovníci: → pokus o ovládnutí angl. území ve Francii

STOLETÁ VÁLKA (1337 - 1453)

- Fr.- Valois - 1328 - 1498
- Anglie - Platageneti - nárok na FR trůn
1. FÁZE 1337 - 1360
- převaha Anglie
- 1346 bitva u CRÉCY (bitva u Kresčaku) - zde zemřel Jan Lucemburský
- FR porážky - neg. vliv na ekonomiku
1348 - morová epidemie v Evropě (zemřela 1/2 obyvatelE)

nedostatek sil → zvýšení feudálního útlaku → povstání
- Francie 1357 - Paříž → E. Marcel
- venkov - povstání Jacquerie → potlačeno
- konec - 1360 →"Mír v Brétigny"
2. FÁZE
- převaha FR - Karel V.
3. FÁZE 1415-1453
- anglický král - Jindřich V. - invaze do FR
→ bitva u Azincourtu 1415
- francie okupovaná
- do čela vojska: Jana z Arku
- 1429 - dobyt Orleáns → Jana z Arku = "Panna Orleánská"
- 1430 - Jana zajata Burgundy → Angličané jí odkupují →
→ 1431 - upálena jako čarodějnice u kacířka z Roven
- Francie nakonec zvítězila
1453 - konec války
- Ludvík XI. z rodu Valois
- dokončuje sjednocení Francie → centralizovaná monarchie

Anglie

-1066 -1154-Normanská dynastie

- 1086 - Domesday Book
- soupis movitého i nemovitého majetku → základ pro zdanění obyvatelstva
- Plantageneti -Jindřich II. Plantagenet
- výboje
- manželka:Eleonora Akvitánská
- Další významní panovníci:
- Richard "Lví srdce" (1189-1199)
- 3. křížová výprava
-legendy: Robin Hood, Ivanhoe
- Jan Bezzemek
- ztráta území ve FR
- potřeba peněz x odpor šlechty
→ ústupky šlechtě
- 1215 - MAGNA CHARTA LIBERTATUM (velká listina svobod)
→ omezení král. moci
→ výsady šelchtě a duchovenstvu (netýká se poddaných)
- vytvořena Velká rada- "parlament"
- shormáždění zástupců šlechty, církve a měšťanů

- vysoké pravomoce:
→ kontrola krále
→ povoluje daně
→ vydává zákony
- od 14. stol. -2 komory
- horní sněmovna (lordi)
- dolní sněmovna (nižší šlechta, měšťanstvo)
- STOLETÁ VÁLKA
- EN ztrácí území ve FR
- mor v 1348 - "ČERNÁ SMRT" → úbytek obyvatelstva
- znevolňování → vzpoury a povstání 1381
- poltačeno - Wat Tyler
- vůdcové - popraveni - John Ball, prostýn lid ušetřen (lidový kazatel) → málo lidí
- náboženský reformátor: John Wycliffe (Jan Viklef)
- univerzitní mistr v Oxfordu →překlad Bible do angličtiny → kázání v angličtině
- vzor pro evropskou náb. reformaci - viz. Jan Hus
- po prohrané stoletá válce - občanská válka - "VÁLKA RŮŽÍ" - 1454 - 1485
Lancaster
x
York
1399 - 1461

1461 - 1485
červená růže

bílá růže
přežil - Jindřich Tudor
→ útěk do Francie
x
bitva u Bosworthu - 1485
• Richard II. - poražen
• Jindřich - rod Tudorovců
poslední: Richard III.
"Království za koně"

- TUDOROVCI - růžová růže

(1485 - 1603)
- Jindřich Tudor = Jindřich VII.
- počátek ekonomického rozmachu
- počátek renesance - za Jindřicha VIII. a Alžběty I.

Německo ve 12. - 15. století

- Německo - politicky roztříštěné
- Fridrich II. Sicilský (1212 - 1250)
- politik - dohoda s muslimy
- problémy v Německu
- 2 strany:
- papežská (=Galfové)
- císařská (= Ghibellini)
- 2.pol 13. a 14. století - oslabení panovnické moci, definitivní osamostatnění něm. knížat
- PRAVIDLA PRO VOLBU NĚMECKÉHO KRÁLE:
- volitelé = kurfiřti (7)
- 3 církevní:
- arc. mohučský
- arc. kolínský
- arc. trevínský

- 4 světští:
- král český

- falckrabě rýnský
- vévoda saský
- markrabě braniborský
- zvolený král - korunovační cesta do Říma
→ papežem korunován na císaře
- Říšská města a říšská knížata -velká nezávislost na panovníkovi SRŘNN (Svaté říše římské národa německého)
- Výboje
- x Slovanům v Pobaltí a Polabí → vyhubeni nebo se asimilovali (asi se milovali nebo ne? :-D)
- pouze Lužičtí Srbové si zachovali svojí identitu

- Řád německých a mečových rytířů
- ovl. území při Baltu, Pomořansko
→ útoky x Rusům a Polákům
1242 - poraženi v bitvě na Čudském jezeře (novgorodský kníže Alexandr Něvský)
1410 - botva u Grunwaldu
- poraženi Polsko-litevským vojskem
- LUCEMBURKOVÉ
- Ř-N císaři ve 14. stol.
- Karel IV. (český král)
- 1356 - Zlatá bula Karla IV.
- definitivně upravuje volbu něm. krále
- místo volby: Frankfurt nad Mohanem
- místo korunovace: Aachen (Cáchy)
- na zvolení stačí většina hlasů
- český král - první mezi kurfiřty
- platnost buly až do r. 1806 - zánik SRŘNN

Švýcarsko

- Součást SRŘNN do roku 1648
- správní oblasti - kantony (horské a lesní)
1291 - obranný spolek
- legendární- Vilém Tell- poč. 14. stol.
- boj za nezávislost pokračuje v rpůběhu 14. a 15. stol.
→1474 se Habsburkové vzdali nároku na Švýcarsko
- 1648 - def. uznána nezávislost Švýcarska
- švýcarská garda - papež (chráního ještě dnes)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
SPAMY MAŽEME...