1. test z dějáku

3. října 2009 v 15:35 | AfroSněhurka |  Dějepis

LUCEMBURKOVÉ 1310 - 1437


1) Jan Lucemburský (1310-1346)
2) Karel IV. (1346-1378)
3) Václav IV. (1378-1419)
4) Zikmund (1420-1437)

Jan Lucemburský
Domácí politika
 • manželka Eliška Přemyslovna
 • rozsáhlá privilegia ČESKÉ šlechtě
 • INAUGURAČNÍ diplomy krále Jana
 • 1310 - pro Čechy
 • 1311 - pro Moravu
 • šlechta - spoluvládce
 • nejvýznamnější šlechtic - Jindřich z Lipé (přítel Elišky Rejčky)
x opozice - v čele s královnou Eliškou Přemyslovnou
= vyřešeno 1318 - smír v Domažlicích
- potvrzeny INAUGURAČNÍ DIPLOMY
 • 1325 - 1. zlatá mince = FLORÉN = DUKÁT (1 dukát = 16 grošů)
 • zadluženost krále (války v zahraničí)
 • král = majetek do zástavy
 • MÍR a STABILITA - žádná válka na území ČESKÉHO státu

Zahraniční politika
 • "král diplomat" - územní zisky
- Chebsko, Horní Lužice, Vratislav, sever Itálie
 • 1335 - oficiálně se vzdává nároku na polskou korunu
 • "bez krále českého není boje žádného" - rčení
 • boje v celé Evropě (Itálie, Francie)
 • 1346 - zahynul v bitvě u Kresčaku (již slepý - zahynul jako rytíř v boji)
 • již dříve - zajištění české a říšské koruny pro syna KARLA

Soukromí
 • 1. žena - Eliška Přemyslovna
 • 2 synové - Karel (Václav), Jan Jindřich
 • 2. žena - Beatrix Bourbonská
 • syn Václav
 • dcera Bona
 • od 1339 - zcela slepý
Karel IV.
 • narozen 1316 - původní jméno Václav
- při biřmování - Karel (1323)
 • výchova ve Francii - kvalitní vzdělání
 • vychovatel : Pierre Roger de Rosiéres (později papež Kliment VI.)
 • 1333- poprvé v Čechách
 • titul - MARKRABĚ MORAVSKÝ
 • 1341 - oficiálně prohlášen nástupcem J. Lucemburského
 • 1346 - římský král ( x Ludvík Bavorský)
 • 1355 - korunovace na císaře
 • Karel IV. = římský císař

Domácí politika
 • vrchol českého státu ve 14. století
 • posílení moci panovníka
 • posílení moci církve = církevní nezávislost Čech
 • 1344 arcibiskupství v Praze
 • 1. arcibiskup - Arnošt z Pardubic
 • nové biskupství - Litomyšl
 • od roku 1346 - český král (Karel I.)
 • územní rozmach - ZEMĚ KORUNY ČESKÉ
 • postupné připojování území
 • výsledek : ČECHY, MORAVA, SLEZSKO, HORNÍ A DOLNÍ LUŽICE, BRANIBORSKO, HORNÍ FALC, formálně i LUCEMBURSKO (potomci J. Lucemburského z 2. manželství)
 • 1355 - Maiestas carolina = Karlův majestát
 • pokus o podrobení vyšší šlechty - odpor - Karel ustoupil
 • vyšší šlechtu si Karel nepodrobil
 • = zajistil stabilitu

Zahraniční politika
 • od r. 1346 - římský král x Ludvík Bavorský
 • po smrti L. Bavorského - od 1349 - definitivně Karel římský král
 • podpora od papeže Klimenta VI.
 • 1356 - ZLATÁ BULA KARLA IV. - záležitosti římské říše
 • Praha - centrum říše - politická. a kulturní
 • "otec vlasti"

Kulturní politika
 • prosazoval kult sv. Víta - katedrála sv. Víta v Praze
 • kult sv. Václava - svatováclavská koruna
 • výstavba Prahy - Nové Město 1348
 • 1348 - univerzita
 • kamenný most - nahradil původní stržený Juditin most
 • královské hrady - Karlštejn (kaple sv. Kříže)
- Kašperk (u Lužice)
 • královská města - K. Vary
 • kláštery - Emausy, Karlov

Kontakty se vzdělanci a umělci
 • Francesco Petrarca - 1356 - v Praze
 • hospodářský rozvoj - vinná réva (Mělnicko)
- rybníky - Máchovo jezero

Soukromí
 • Vita caroli - vlastní životopis
 • 4 manželky Blanka z Valois
Anna Falcká
Anna Svídnická - syn Václav IV.
Alžběta (Eliška) Pomořanská - syn Zikmund


Václav IV.
 • neřešitelné společenské problémy
 • 1378 - papežské SCHIZMA (papež : Avignon x Řím)
 • Václav z titulu římského krále povinen situaci vyřešit = neúspěšně

Domácí politika
 • syn Anny Svídnické
 • od útlého dětství připravován k vládě
 • ve 2 letech - korunovace na krále
 • v 9 letech - sňatek s Johanou Bavorskou
 • = znechucen politikou, vyhýbá se vládnutí = neschopný řešit krizové situace = rozpory v zemi

 • a) SPORY S CÍRKVÍ
  • Václav IV. - pro papeže z Avignonu
  • arcibiskup - Jan z Jenštejna - pro papeže v Římě
  • 1393 - útěk arcibiskupa, ale umučen jeho tajemník - generální vikář (tajemník) Jan z Pomuku
  • 18. století - v období rekatolizace - 1729 - kanonizován (prohlášen za svatého)
 • b) SPORY S VYŠŠÍ ŠLECHTOU (páni)
 • Václav IV. - protěžoval nižší šlechtu "milci" - vysoké státní úřady = odpor vyšší šlechty = zejména Rožmberků
 • Václav 2x vězněn
 • poprvé - 1394 - uvězněn na Pražském hradě (osvobozen bratrem Janem)
 • podruhé - 1402 - 1403 = Vídeň
- Zikmund
- Václav nucen ustoupit

 • 1409 dekret kutnohorský
 • uspořádání univerzity
 • změna poměru hlasů ve prospěch Čechů 3:1 = odchod zahraničních studentů
 • univerzita ztrácí svůj evropský význam
 • o dekret se zasloužil Mistr Jan Hus

Zahraniční politika
 • římský král, ale neschopen řešit problémy = již roku 1400 nahrazen Ruprechtem Falckým
 • r.1410 - znovu římským králem = 1411 - vzdal se definitivně funkce ve prospěch Zikmunda Lucemburského
 • nárůst společenské krize
 • 1415 - upálen Mistr Jan Hus - počátek husitské revoluce
 • 30. 7. 1419 - pražská defenestrace
 • 16. 8. 1419 - umírá na Novém Hradě u Kunratic
 • defenestrace - vyhození konšelů z okna

Soukromí
 • legendy - v přestrojení po Praze - nepoctivé řemeslníky trestal
 • 2 manželky - Johana Bavorská, Žofie Bavorská
 • (4% menšina)

Oblíbené hrady
 • Žebrák
 • Točník
 • Křivoklát
 • Králův Dvůr u Berouna
 • Karlštejn - nenavštěvoval

Osobní symbol
 • ledňáček ve stuze
 • osobní bible - bohatě ilustrovaná

Zikmund Lucemburský
 • syn Karla IV. a Alžběty Pomořanské
 • jméno podle nového zemského patrona uvedeného do Čech Karlem IV.
 • území - Braniborsko
 • od 1387 - uherský král
 • 1396 - poražen Osmany u Nikopole
 • 1411 - římský král
 • 1414 - 1418 - organizoval koncil v Kostnici (řešil schizma)
- obrovský diplomatický úspěch
 • Čechy - problémy - počátek husitské revoluce
 • 1420 - 1. křížová výprava proti husitům
 • podpora katolíky - korunován na českého krále = husity odmítnut = poražen
 • uznán za krále ve Slezsku a v Lužici
 • poražen Husity
 • 1433 - korunován římským císařem
 • 1436 - potvrzen českým králem - přistoupil na kompaktáta
 • likvidace posledních husitských vzbouřenců (Jan Roháč z Dubé 1437)
 • spory s husitskou většinou 12/ 1437 - odchod z Prahy
 • "Liška ryšavá"
 • 9. 12. 1437 - na cestě do Uher umírá

Soukromí
 1. žena - Marie Uherská 1385-1392 (poté Zikmund vdovcem)
 2. žena - Barbora Celská 1408
- německá Mussalina - střídala chlapy
- dcera Alžběta - pozdější manželka Albrechta Habsburského

- antropologický výzkum Lucemburků - profesor Emanuel Vlček (český antropolog )Gotika
- kultura vrcholného feudalismu
 1. obecná charakteristika
 2. umění - architektura, sochařství, malířství
 3. literatura
 4. vzdělanost

1) obecná charakteristika
 • pol. 12. stol. - střední Francie - odtud postupně do Evropy do poč. 16. století
 • gotika - pojem pochází z Itálie, hanlivé označení gótský = barbarský
 • naše území - po roce 1200 za Václava I.

České země - 3 fáze

1) RANÁ - poslední Přemyslovci (do 1306)
2) VRCHOLNÁ - Lucemburkové
3) POZDNÍ - Jagellonci (1471-1526) = Vladislavská

2) umění
 • a) architektura
znaky - vertikalita
- žebrová klenba
- lomený oblouk
- slabá zeď + vnější opěrný systém
materiál 1) kámen - vně neomítnuté kvádry (katedrály)
- lomené zdivo - vždy omítnuté
2) cihly - něm. oblasti
- až 11 cm vysoké buchty
3) tvarovky - profilové, zdobené (sloupy, žebra kleneb)
4) hrázděné zdivo
- základ - dřevěná trámová konstrukce
- výplň - vepřovice (nepálené cihly z hlíny a slámy)
- trámy - vně vystupují, barevně odlišné
5) dřevo - roubené stavby na venkově
- výdřeva místností jako tepelná izolace
církevní stavby (dóm) - křížový půdorys
- několik lodí
- kolem chrámu - ochoz (triforium) a kaple
- např. : katedrála sv. Víta v Praze, Remeš - Francie, Kolín nad Rýnem, Paříž - Notre Dame

 • nositelé gotické kultury - CISTERCIÁCI
 • kláštery - kartuziánský klášter
- každý mnich měl svůj domek se zahrádkou a kuchyní
- nejvýstavnější prostory - kapitulní síň
- křížová chodba s rajským dvorem

nové církevní řády - Františkáni
- Dominikáni
- Augustiniáni


Světská (necírkevní) architektura
 • hrady - královské
- pánské
- církevní
 • správce královského hradu - purkrabí

 • vodní - Blatná, Švihov
 • výšinné
 • skalní - vytesané do skály - severovýchod - Sloup, Drábské světničky - neměly studnu

 • základní části hradu
 • útočištná věž - válec, hranol
- přístup z prvního patra po dřevěné lávce
- specifikum - věž s břitem (Zvíkov)
 • palác - v nejlépe chráněné části hradu
 • kaple - ve velkých hradech samostatná
 • hradby s branou
 • hradní studna - neboli cisterna

 • konec 14. století - spojování oddělených částí hradu - dvoupalácová dispozice bez věže (Točník)

TVRZ
 • ve vsi
 • zemané
 • převážně dřevěná

MĚSTO
 • centrum - náměstí - kostel
- kašna
- pranýř
- radnice - věž s orlojem
 • domy - úzké, dlouhé, několik pater
- štít v průčelí s domovním znamením
- přízemí - MÁZHAUS (dílna, obchod)

MĚSTSKÉ HRADBY
 • několik pásem
 • hradby - zubaté cimbuří
 • prostor mezi vnější a vnitřní hradbou - Parkán
 • před vnější hradbou - vodní příkop
- násep
 • brána - několik bran (věže součástí brány)
BARBAKÁN - prostor před branou se zalomenou cestou

 • Architekti - Matyáš z Arrasu
(kameníci) - Petr Parléř
- Benedikt Rejt (Ried) z Pístova
- Matěj (Matouš) Rejsek z Prostějova


 • b) sochařství
  • kamenné plastiky (triforium katedrály sv. Víta - 21 bust)
  • kult panny Marie = Krásná madonna
  • náhrobky - feudálové, světští nebo církevní
  • zdobené sloupy, klenby, portály, chrliče (zdobné zakončení okapů)
  • oltáře - dřevěné, polychromované

 • c) malířství
 • nástěnné - deskové obrazy (Mistr Theodorik)
 • většina autorů anonymní
 • dnes označováni podle svých děl
 • u nás - Mistr třeboňský, Mistr vyšebrodský
 • knižní iluminace - Pasionál abatyše Kunhuty

3) literatura
 • postila - souhrn kázání
 • disput - "spory" - Podkoní a žák
 • legenda - o sv. Kateřině
 • cestopis - Milion
 • duchovní písně - Hospodine, pomiluj ny
- Svatý Václave

 • rytířský epos - Alexandreida
 • milostná poezie - trubadúři "Minnesangři"
- nejznámější - Walter von der Vogelweide
 • satira - Hradecký rukopis
 • kronika - Dalimilova - česky, veršovaná
- Přibík Pulkava z Rodenína (od počátku až do roku 1330)
- VITA CAROLI
 • pasionál - překlad latinských legend
- Pasionál abatyše Kunhuty
 • divadelní scénky - Mastičkář (pašijové hry)
 • úprava pravopisu - Jan Hus - odstranil spřežky, zavedl nabodeníčka
 • u nás literatura - latinsky, německy, česky
4) vzdělanost
 • vrchol vzdělanosti - univerzitní vzdělání
 • Evropa - Anglie - Oxford, Cambridge
 • Francie - Sorbonna
 • Španělsko - Zaragoza, Salamanca
 • Itálie - Bologna, Padova
 • Nizozemí - Lipsko, Heidelberg
 • Č - UK - Praha

Univerzita - 4 fakulty
 • 1) artistická (filosofická)
 • základ vzdělanosti - sedmero svobodných umění
 • Trivium - gramatika, rétorika, logika (dialektika)
 • Kvadrivium - aritmetika, astronomie, geometrie, muzika (hudebka)
 • absolvent - BAKALÁŘ - svobodné umění
 • 2) lékařská
 • 3) právnická = absolvent - mistr (z lat. magister)
 • 4) teologická


 • další studium - titul doktor
 • v čele fakulty - Děkan
 • v čele univerzity - Rektor
 • KOLEJ - ubytovací a výukový prostor pro studenty a pedagogy
 • Praha - Krolinum
 • Nižší školství - klášterní školy
- městské školy

 • Praha - 14. století - 25 městských škol
 • Vídeň - 5
 • Krakov - 4
 • Norimberk -4

 • Filosofie
 • SCHOLASTIKA - výklad církevních dogmat
 • Tomáš Akvinský - "tomismus"
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
SPAMY MAŽEME...