není to vše, nikdo mi to nechtěl pučit ale snad vám to pomůže

2. prosince 2009 v 16:38 | olík
Český stát v době husitské a pohusitské
1415-1526
A) Husitství
a. Spol. krize v 2. pol. 14. stol. Husovi předchůdci
b. Mistr Jan Hus
c. Husitská revoluce
d. Husitské vojenství
e. Význam husitské tradice
B) Doba pohusitská
a. Albrecht Habsburský- 1437-39
b. Ladislav Pohrobek- 1453-57
c. Jiří z Poděbrad- 1458- 71
d. Petr Chelčický
1. Jednota bratrská
e. Jagellonci- Vladislav
1. Vladislav II. - 1471- 1516
2. Ludvík 1516- 26
A) 1. Společenská krize
a. Hl. příčiny-
1. úpadek a rozpad katolictví
2. církve- mocenské a hmotné zájmy
b. Vrcholí-
i. 1378- papežské schizma
ii. 1409- tři papežové
c. Již za Karla IV. - úpadek mravů, církve- přicházejí kazatelé s cílem nápravy církve→ Husoví předchůdci
KONKRÁD WALDHAUSER
MATĚJ Z JANOVA
JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE
TOMÁŠ STÍTNÝ- JIHOČESKÝ NIŽŠÍ ŠLECHTIC- o obecných věcech křesťanských
d. Po roce 1380- sílí kritika církve- snahy o reformu
e. Kritika- učená- UK- teoreticky
i. Jan Hus
ii. Jeroným Pražský
iii. Jakoubek ze Stříbra
iv. Křišťan z Prachatic
1. Jejich žáci: Petr z Mladoňovic, Jan Rokycana
A) Jan Hus
a. Význam- přenesl kritiku mezi prosté lidi
b. Nebyl revolucionář, ale reformátor→ jeho mučednická smrt impulsem k revoluci
A) Husitská revoluce
a. Po Husově smrti- protikatolické bouře
b. Hlavní myšlenka- SEKULARIZACE CÍRKEVNÍHO MAJETKU- zesvětštění
c. Podpora části šlechty- vyhánění katolických kněží, zabavování jejich majetku
A) Venkov
a. poutě na hory (Tábor, Oreb)
b. Kázaní pod širým nebem
c. CHILIASMUS- víra v tisíciletou vládu Krista
d. Města Slunce
i. Plzeň
ii. Žatec
iii. Klatovy
iv. Louny
v. Slaný
A) 1420- husitský program
a. 4 pražské artikuly (články)
i. 1.příjimání pod obojí- kalich + hostie (rovnost všech věřících)
ii. Kalich- husitský symbol
iii. Zavedl Jakoubek ze Stříbra
b. Zákaz a trestání všech smrtelných hříchů (odpovídajících božímu zákonu)- bez rozdílu pro všechny (rovnost před zákonem)
c. Svobodná kázání slova božího (volné šíření husitských názorů)
d. Zákaz světského panování církve- sekularizace církevního majetku
A) Stoupenci Husa- věrní= správně věřící
a. OSLOVENÍ BRATŘE SESTRO
b. SAMI SEBE NAZÝVAJÍ BOŽÍ BOJOVNÍCI
c. Označení protivníky- HUSITI- HANLIVĚ
A) Husitské směry
a. Umírnění
i. Šlechta- Křišťan z Prachatic
ii. Měšťané
iii. Cíl-sekularizace
iv. Rovnost při bohoslužbě
b. PRAHA
Severní Čechy- Žatec, Louny
OD 1415- v čele - Jakoubek z Vřesovic
A) SPOLEČNÉ RYSY VŠECH PROUDŮ:
a. 4 artikuly
b. Společný postup proti zahraničním interventům
c. Jinak- rozpory
A) HUSITSKÉ HESLO:
a. PRAVDA VÍTĚZÍ NADE VŠÍM (VERITAS OMNIAS VINCIT)
A) ODPŮRCI HUSITŮ= katolická strana
a. Domácí=
i. panská jednota
ii. PLZEŇSKÝ LANFRÍD (sdružení ZČ měst v čele s Plzní)
iii. JČ šlechta- Oldřich z Rožmberka
b. Zahraniční=
i. Císař Zikmund
ii. papež→ křížové výpravy
A) PRŮBĚH- (významné bitvy a události)
i. Jaro 1420- bitva u Sudoměře= husité x strakoničtí křížovníci, Břeněk Švihovský→smrt
A) KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY- 5 - neúsp.
a. 14. 7. 1420- bitva na Vítkově
b. 1. 11. 1420- bitva na Vyšehradě
c. 1421- bitva u Žatce
d. 1/1422- bitva u Německého Brodu
e. 1426- bitva u Ústí nad Labem
f. 1427- bitva u Tachova a Stříbra
g. 1431- bitva u Domažlic- kardinál J. Cesarini→ husity nelze porazit
A) DALŠÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
a. 1420- korunovace Zikmunda na českého krále→odmítnutí husitskou většinou→hledání nového krále→neúspěšně
b. 1421- Čáslavský sněm
i. Zemská vláda- 20 správců, 5 pánů, ale i MĚŠŤANÉ
c. 1422- roztržka mezi Žižkou a Táborem→ odchod Žižky do východních Čech→zakládá menší Tábor
d. Praha- likvidace radikálů- Želivský popraven- umírnění získávají převahu
e. 1424- bitva u Malešova- umírnění x radikálové
A) 11. 10. 1424- umírá Jan Žižka-během tažení na Moravu- u Přibyslavi
a. Žižkovo vojsko- SIROTCI
b. V čele husitů- táborský kněz- Prokop Holý- VELIKÝ
c. 1428- 32- zahraniční výpady
i. V- MORAVA, HORNÍ UHRY
ii. S- POLSKO- k BALTU
iii. Z- BAVORSKO, SASKO
A) REJSY= SPANILÉ CESTY
a. JEDNÁNÍ KATOLÍKŮ S HUSITŮ 1431- 33
b. Cíl- zabránit husitského vlivu do Evropy
c. 1431- Basilejský koncil (předsedal kardinál s Cesarini
d. Zikmund- pro pol. jednání
e. 1432- Cheb- předběžné rozhovory, dohodnutá závazná pravidla, disputace- Chebský soudce
f. 1433- jednání v Basileji- žádná dohoda ale úmluva o pokračování jednání
A) ROZPORY V HUSITSKÉM TÁBOŘE→ 30. 5. 1434- BITVA U LIPAN→ radikální husité Táborité a sirotci (10000 zabito) x umírnění husité→ definitivní obrat k míru
A) Pokračují jednání do 1436- Jihlava
a. Výsledek- KOMPAKTÁTA- dohoda mezi husity a koncilem v Basileji→ povolena víra pouze pro husitské obyvatelstvo
A) Ústupek zásadního významu v dějinách katolické církve- potvrzena existence nové katolické církve
a. 1436- Zikmund nastupuje na český trůn
i. Za ústupek- potvrzeny majetkové změny z husitských válek
ii. Potvrzeno právo měst podílet se na správě měst
iii. Města- posílení hosp. a pol. pozic
iv. Někteří jedinci proti dohodě- např. Jan Roháč z Dubé- hrad Sion u Čáslavi
1. Obléhaní - Hynek Ptáček z Pirkenštejna (Roháčův synovec)
a. 1437- umřel Zikmund
A) HUSITSKÉ VOJENSTVÍ- VIZ. REFERÁT
A) Husitské tradice v české kultuře
a. 19. Stol. Národní obrození- povzbuzení národního sebevědomí
i. Historik František Palacký
ii. Spisovatel Alois Jirásek
iii. Výtvarné umění- sochy
iv. Ladislav Šaloun- Jan Hus- sousoší- staroměstské náměstí v Praze
v. Výtvarné umění
1. Jan Hus- staroměstské náměstí- Praha
2. Autor- L. Šaloun
3. Jan žižka- Vítkov- B. Kafka
vi. Malířství
1. M. Aleš
2. L. Marold- panorama bitva u Lipan
B) Názvy
a. Vojenské oddíly (české legie za 1. Světové války)
b. Partyzánské oddíly za druhé světové války
c. Míst, ulic, institucí, Praha- Žižkov
d. Symbolika- armáda
e. Bankovky
f. Hudba- B. Smetana, D. Landa
C) DOBA POHUSITSKÁ
a. Albrecht Habsburský (1437- 39)
i. Římský král
ii. Vévoda rakouský
iii. Král 4eský a uherský
iv. Manželka- Albžeta- dcera Zikmunda
b. Ladislav Pohrobek (Posthumus)
i. Narozen po smrti otce (5měsíců)
ii. Královna Alžběta- nejistá situace
iii. České země- zemské spolky- landfrýdy
iv. VČ landfríd- nejvýznamnější v čele Jiří z Poděbrad a Kunštátu
v. Umírněný kališník
vi. 1448- Jiří z Poděbrad→ vojensky obsadil Prahu→zabránil katolickému převratu→ 1452 Jiří z Poděbrad- zemský správce
1. Uklidnění politické situace
2. Ekonomický rozvoj
3. V čele kališnické církve- Jan Rokycana- pražský arcibiskup
vii. 1453- Ladislav Pohrobek nastupuje na trůn ve všech dědičných zemích
1. J. z P. nadále zemský správce- pokračuje stabilizace země- hospodářský rozvoj
2. 1457- Ladislav Pohrobek- nečekaně (akutní leukémie)
D) Jiří z Poděbrad- 1458- 1471
a. Zvolen českým králem (uhersko- král- Matyáš Korvín)
b. DOMÁCÍ POLITIKA:
i. Král dvojího lidu- kališníci- husité x katolíci
ii. Skvělý diplomat
iii. Nábožensky tolerantní (rádce i manželka- katolíci)
c. ZAHRANIČNÍ POLITIKA:
i. Cíl- upevnění pozice českého státu v Evropě
ii. Obnova tradičních diplomatických kontaktů
iii. Zapojení českého státu do evropské politiky→posílení kreditu státu, zlepšit image
iv. Pol. úspěchy- uznání kompaktát
v. 1462- zahraniční politický obrat- papež
1. Pius II. (AENEAS SILVIUS)- RUŠÍ KOMPAKTÁTA
vi. Jiří z Poděbrad- politické projekty x papežovi
1. Cíl- zabránit opětovné politickému úpadku státu
2. Projekty
a. Plán mírové unie evropských panovníků proti Turkům- autor ANTONIO MARINI
b. Odmítl král LUDVÍK XI.
i. Plán- předobraz EU
3. Druhý plán- 1465
a. Nový papež- PAVEL II. - označil Jiřího z Poděbrad za kacíře
b. J. z P. protiopatření- Lev z Rožmitálu 1465- 1467
i. Cesta po evropských dvorech
ii. Agitace a objasňování české politiky
iii. Návrh sjednocení evropských panovníků proti papežovi
iv. N, NIZ., FR., ANGL., ŠP, PORT., RAK., - cesta trvala jeden a půl roku
v. Výsledek byl nulový
vi. Zpráva o cestě- Václav Šašek z Bířkova→ A. Jirásek- z čech až na konec světa
c. DOMÁCÍ OPOZICE X JIŘÍMU Z PODĚBRAD
i. Domácí katolíci- Plzeň
1. Zelenohorská jednota- Zdeněk ze Štenberka- povstala roku 1467- povstání- potlačeno
2. Zahraniční- papež Pavel II.
a. Uherský král Matyáš Korvín
b. Vojenské útoky
3. 1468- Korvín- obsazuje Moravu
4. 2/1468 bitva u Vilémova
a. Poslední boj husitů proti katolíkům
b. Jiří vítězství - dohoda s korvínem, propušťen za slib přímluvy
5. 3/1471- umírá Jiří z Poděbrad
d. Nástupnictví
i. Dohoda s polským králem Kazimírem IV. o nástupu jablonců na český trůn
e. OSOBNÍ ŽIVOT JIŘÍHO Z PODĚBRAD
i. Narozen 1420
ii. 1434- účastník bitvy u Lipan
iii. 1440- krajský správce
iv. 1. Manželka- Kunhuta ze Štenberka (1423- 1449)
1. 7 dětí
v. 2. Manželka Johana z Rožmitálu
1. Katol., sestra Lva z Rožmitálu
2. 3 děti
E) Jagellonci
a. Vladislav Jagellonský- 1471- 1516
i. Syn polského krále Kazimíra IV.
1. Domácí politika
F) Náboženský smír
a.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
SPAMY MAŽEME...