snbad ted to bude lepsi:)

13. ledna 2010 v 16:42 | olik
ZÁKLADY TEORIE PRÁVA
· Pojem a vývoj práva
· Právo:
· Soubor předpisů (pravidel) podle, kterých se organizuje a řídí život v lidské společnosti
· Potrpí si na přesnost
· Účel:
· Právní předpisy závazně určují, jak se členové dané pospolitosti mají chovat- navození souladu ve vzájemných vztazích, právech, povinnostech, ve vztahu ke společné autoritě, která daný předpis vydává a tvoří
· Má dvojí význam:
·
objektivní právo- existence právních předpisů (zákony, vlastní nařízení, obecné vyhlášky- tyto předpisy spravují složité, ukládají účastníkům nařízení- nedodržení= sankce
· Právní vztahy- spol. vztahy upravené ob. právem (kupní smlouva, manželství)
· Subjektivní právo- oprávnění, nárok účastníka právního vztahu, míra právní možnosti chování
· Např: zákon o rodině- objektivně platí pro všechny- dítě má subjektivní právo na výživné
· Vztah mezi objekt. A subjekt. Právem= abstraktním (ustanovení adresovaná neurčitému množství osob) a konkrétní (moc konkrétní osoby žádat a vynutit si plnění určité povinnosti)
· Vývoj práva:
· Nepsaná pravidla- prvobytně pospolné společnosti, obyčejové zákony týkajícího se trestného zákona, z generace na generaci, ústně a výchovou. Vydává člověk s autoritou (stařešina)
· Psaná pravidla- vynutitelná státními orgány
· Právo přirozené- od boha, dokonalé, danné
· Platné právo- pozitivní právo (nedokonalé právo lidské)
· Právní řád
· NEUSTÁLE SE VYVÍJÍ
· Souhrn právních předpisů v dané zemi, každý stát má svůj vlastní řád- vyžaduje dodržení od obyvatel a návštěvníků
· Systém= sestupná teorie právního řádu (descendenční teorie právního řádu)
1. Nejvyšší je ustanovení mezinárodních práv
2. Parlament vytváří ČR a ústavní zákony dále zákony a zákonná opatření
3. Zákony a zákonná opatření- protože je ústava strohá- rozvádějí myšlenky ústavních zákonů
4. Vláda- navrhuje zákony, vydává vládní nařízení, ministerské vyhlášky, vyhlášky krajů (VSC), obec- obecní vyhlášky
§ Jednotnost a vývoj právního řádu
1. Myšlenková jednota, které neodporuje zákonu s vyšší váhou
2. Každý zákon musí být v souladu s ústavou ČR- ústavní soud
· Dodržování právního řádu- vynutitelné
§ Právní vědomí- z vlastního důvodu se zajímají o právní řád, souvisí se vzdělaností, kulturní a morální vědomí. Čím vyšší je jeho právní vzdělání, tím míň může porušovat
· Neznalost zákona neomlouvá
PRÁVNÍ NORMY:
· Normy morální- dohodnutá, těžko vynutitelné
· Právní normy- všeobecně závazná pravidla chování
· Každa pr. Norma= písemná forma
· Právní řád se skládá z právních norem
· Vydává příslušný státní orgán- předepsaná forma
· Vynutitelná
· Každá logicky strukturovaná
o Tvoří hypotéza= v ní stanoveny podmínky, za nichž se má realizovat pravidlo chování
o Dispozice právní normy= vlastní pravidlo chování= stanovuje komu a jaká oprávnění a povinnosti vznikají
o Sankce= následek, který přijde, pokud jsme normu nedodrželi
· Určení povinností= komu je norma určená, ten je povinen podle obsahu té normy:
o Něco činit: např. pravidelné nájemné
o Zdržovat se nějakého jednání
§ Obvyklé schéma PN:
· Jestliže nastane A, musí následovat B a u některých z toho vyplyne C (sankce)
· Sankce: dvojí účel
o Preventivní účel sankce: dodává normě důraz a výraznost
o Represivní= odvetný, překročení- následuje trest, uplatnění důsledků při porušení normy
o Hrana mezi právem a morálkou- poslanec získal mandát (povinen do poslanecké sněmovny)- ale když nebude chodit, nemůžou mu
o odebrat mandát
o Vztah mezi právními a morálními normami- právní norma je závazná, vynutitelná X morální- při porušení také sankce
o Právo je minimem morálky- pochopit
§ Druhy právních norem
· Lze je dělit
· A) donucující (kogentní)- bezvýhradně závazné
· B) podpůrné (dispozitivní)- relativně nezávazné- uzavírání smluv, mnoho možností, jak uzavřít smlouvu, uzavření= závazné- PACTA SUN GERVANDA
· Podle obsahu normy třídí do tzv. právních odvětví např: ústavní právo, pracovní právo
§ Právní předpisy
· Tvořen a vydáván příslušným státním orgánem- uzákoněny postupem a předepsané písemné formě
· Tvorba právních předpisů= legislativa
· Každý má právo a možnost seznámením s právním předpisem, závisí to pouze na něm- neznalost zákona neomlouvá
· Vychází Sbírka zákonů české republiky- jsou uveřejněny všechny ústavní zákony, zákonná opatření, vyhlášky, mezinárodní smlouvy, nálezy ústavního soudu české republiky, méně důležité- tzv. prováděcí předpisy, které vydávají ministerstva, v něčem podobném- Věstníky
· Uveřejněné předpisy mají uzákoněnou podobu:
o Každý ročník publikační sbírky jsou zákony číslovány v chronologickém pořadí
o V záhlaví je uvedeno: číslo, název, datum vydání např: zákon silniční dopravy č. 111/1998
o Text předpisů je členěn do odstavců, které jsou označeny číslovanými paragrafy
o Zakupuje na obecních úřadů, vyhladají atd., i knihovny
· Zrušovací ustanovení, neboli derogační klauzule→ který právní předpis
· se novým předpisem droguje (nahrazuje)- novela zákona
· novelizace= změna a doplňování právních řádů
§ platnost, účinnost a působnost právních předpisů
· 1) platnost právního předpisu
o Platný od dne vydání - datum uvedeno v záhlaví
o Platnost=předpis vytvořen předepsaným způsobem, příslušným státním orgánem a stává se součástí právního řádu ČR
· 2) Účinnost právního předpisu
o POVINNOST SE PŘEDPISEM ŘÍDIT A DODRŽOVAT HO
o VACATIO LEGIS- období do platnosti do účinnosti- období od seznámení s předpisem do účinnosti
o U důležitých se datum platnosti překrývá s účinnosti
· 3)působnost právního předpisu
o Osobní:
· určení, na které osoby platí
o územní:
· prostor, v němž se prostor uplatňuje
o časová:
· synonymem účinnosti- od kdy do kdy se musí předpis dodržovat
o věcná:
· vymezuje, kterých záležitostí se předpis týká
§ Právní vztahy:
· Společenské vztahy upravené právními normami= právní vztahy
· Upraveny právními předpisy: např. pracovní právo, rodinné právo
§ rozbor právních vztahů:
· 1) na účastníky právního vztahu- osoby fyzické (samotní lidé)a osoby právnické (uměle vytvořené subjekty, které vstupují do právních vztahů)→ může být účastníkem právního vztahu- závisí, zda je osoba způsobilá mít v tom vztahu práva a povinnosti→ zda má právní subjektivitu
· 2)obsah právního vztahu-jsou vzájemná práva a povinnosti jeho účastníků
· 3)předmět právního vztahu- předmětem je cíl nebo účel, ke kterému práva a povinnosti účastníků směřují
· Např: Krátkodobý právní vztah…např: kupní smlouva - televizor za 30 000 tisíc
o 1)účastníci: prodávající a kupující
o 2)obsah- povinnost kupujícího a prodávajícího- předat prodávanou věc kupujícímu za podmínek uvedených ve smlouvě- viz. reklamace
o 3)předmět právního stavu- převedení vlastnického k prodávané věci na kupujícího a převedení peněz do vlastnictví kupujícího
· Fyzické osoby:
o mají dvojí právní způsobilost
· 1) právní subjektivita= vzniká narozením člověka, zaniká úmrtím nebo nezvěstní (prohlášení za mrtvého), už počaté dítě má již právní subjektivitu
· 2) způsobilost k právním úkonům= mít práva a povinnosti (umožňuje být účastníkem nějakého vztahu. Např. vlastnické právo)
o Vlastním jednáním zakládat a rušit své právní vztahy
o Nabývat práva a zavazovat k povinnostem
o V plném rozsahu až zletilostí, zletilost nelze ztratit
o
osoby, kterým není 18, mohou vstupovat do manželství, pokud jim je alespoň 16 let, kterému soud umožní uzavřít manželství
o 15- 18= mladiství, při páchání zločinů= poloviční tresty
o Nezletilí- osoby do patnácti let- jsou způsobeni k takovým právním úkonům, musí být přiměřené rozumové vyspělosti odpovídající jejich věku
· Zbavení způsobilosti k právním úkonům neboli svéprávnosti
o Soud na základě znaleckých posudků
o Poté zákonní zástupci
· Právnické osoby:
o Pouze takové organizace, které vznikli zákonným způsobem. Většinou na základě psaných smluv
o Při právních úkonech jsou právnické osoby zastupovány osobami fyzickými
o Právnickou osobou je také stát a charakter právnických osob mají také samosprávné celky- kraje
o Uměle vytvořené osoby, které vystupují při právních vztazích
o Podstatu tvoří buď osoby, nebo korporace- podle toho lišíme
· Společenství osob nebo korporace: sdružení osob (družstvo, spolek, společnost)
o Vystupuje zvlášť- každá osoba nemá stejná práva a povinnosti jako celá skupina
· Společenství věcí a majetku: nadace, fondy, pokud jejich podstatou jsou nějaká majetková zařízení- podniky, ústavy.
· Společenství právnických osob:
o Právnické osoby mohou uzavírat sdružení a stávat se dalšími právnickými osobami
o s.r.o:
· společnost, která mlže mít pouze padesát společníků
· základní kapitál je aspoň 200 000 Kč
· každý ručí jenom svým vkladem, minimum je dvacet tisíc
· práva a povinnosti se řídí jeho obchodním podílem
· notář- pomůže
· společník nemá oprávnění vystoupit, ale může zažádat soud
· společník může být vyhozen z důvodu nedodržování, nebo porušování práv a povinnost
· úmrtím společníka se převádí jeho obchodní podíl na dědice
· nejvyšším orgánem je VALNÁ HROMADA- rozhoduje se o nejdůležitějších záležitostech
· DOZORČÍ RADA
· Právní skutečnosti:
o Všechny okolnosti, s kterými právní normy spojují vznik změny nebo zánik právních vztahů
· Ovlivněny samočinně- objektivní právní skutečnosti= různé události, které vyplívají z přírodních událostí, ovlivňují právní vztahy nezávisle na vůli účastníka právních vztahů
o Narození dítě- vztah mezi dítětem a rodiči
o Úmrtí člověka- zanikají rodinné vztahy, vznikají dědické vztahy
o Přírodní katastrofa- plnění pojistných událostí
o Uplynutí času- dítě dosáhlo plnoletosti, končí zastupování zákonnými zástupci
§ Právní následky= propadnutí (některé právní vztahy jsou omezeny lhůtami, a není-li právo uplatněno v určité době→ propadnutí (prekluze)-např. záruční lhůty, promlčení práva (uplynutím promlčecí doby právo nezaniká, pouze se oslabuje možnost jeho úspěšného prosazení, které nebylo uplatněno před soudem ve stanovené době, lze ho uplatňovat, ale nemůže být věřiteli soudem přiznán. S výjimkou práva vlastnického a banku se vylučují takřka všechna vlastnická práva, v různých promlčecích dobách= obecná promlčecí doba jsou tři roky, ale pokud chci své právo uplatnit.
o 15- 20 let= vražda= promlčení
o 5- 15 let= znásilnění
o 3- 10 let= promlčení
o 3- 5 let= rvačka
o Genocida, válečné zločiny= nelze promlčet
§ Vydržení- uplynutí doby má opačný účinek, než u předchozích případů- nepřetržitým držením věci po stanovenou vydržecí dobu vlastnických práv takzvaný oprávnění držitel ( osoba, která si myslí v dobré víře, že mu věc poprávu patří- dědic)
· Záměrně- subjektivní právní skutečnosti
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
SPAMY MAŽEME...