Biologie

Řasy

7. dubna 2008 v 18:50 | Multivitamin.cz
ŘÍŠE : ROSTLINY
PODŘÍŠE : NIŽŠÍ


Algologie : věda zkoumající řasy

Charakteristika:
- nerozlišené tělo - stélka
- nerozlišená pletiva ( svazky cévní )
- vodní i suchozemské
- symbióza
- autotrofní výživa ( mají dva chlorofyly )

Význam
- producenti organických látek a kyslíku ve vodě
- potrava člověka ( želatiny , agar ,pečivo, cukrovinky )
- potrava živočichů
- průmyslová suroviny ( agar = želatina , jód…)
- horotvorná činnost ( křemíkaté schránky - křemelina )
- čištění odpadních vod
Tři vývojové větve ( podle obsahu chlorofylů )
1. Červená - oddělení Ruduchy- červené řasy = Rhodofyta ( chlorofyl A + D )
2. Hnědá - oddělení hnědé řasy = Chromofyta ( chlorofyl A+C )
3.Zelená - oddělení krásnoočka = euglenofyta , zelené řasy = chlorofyl ( chlorofyl A+B )

Úvod do systematiky

7. dubna 2008 v 18:21 | Multivitamin.cz
ÚVOD DO SYSTEMATIKY
SYSTÉM A EVOLUCE ROSTLIN


Systematika : třídění rostlin
Evoluce : vývoj , fylogeneze
Systémy třídění
a) Umělé ( zakladatel Karl Linné ) třídění podle podobnosti.
b) Přirozené ( zakladatel je Ch. Darwin ) třídění podle evoluce.
PŘIROZENÉ
Binomická nomenklativa - podvojné názvosloví
Systematické jednoty ( taxony )
Říše : rostliny
Oddělení : krytosemenné
Třída : jednoděložné
Řád : lipnicotvaré
Čeleď : lunicovité
Rod : Lipnice
Druh : Luční

Fyziologie rostlin

25. března 2008 v 19:17 | Multivitamin.cz (doplnila Domča)
FYZIOLOGIE ROSTLIN
- věda o činnosti rostlin
- Složení rostlinného těla
1.H2O ( na jejím množství má vliv druh rostliny , věk , stav a daný orgán )
2.Sušina ( její množství můžeme zjistit tak , že vezmeme např. 100g. salátu a necháme vysušit. Jakmile přestane ubývat jeho hmotnost , vypařila se všechna voda. Zvážíme a zjistíme že sušina tedy váží např. 30g. Vezmeme sušinu a spálíme jí . Uniknou všechny organické látky až zůstanou jenom anorganické - popel , např. 3g. Salát by tedy obsahoval 70% vody , 27% organických látek a 3% anorganických.)

Význam vody
- rozpouštědlo
- zdroj vodíku a kyslíku pro metabolismus
- tepelná regulace

Vodní režim
- příjem vody a roztoků
- rozvod vody a roztoků
- výdej vody a roztoků

PŘÍJEM VODY A ROZTOKŮ
K tomu napomáhá kořen a kořenové vlášení ( které výrazně zvětšuje jeho plochu )
1.Difuze
- není potřeba energie
- snaha o vyrovnání koncentrací
- mezi dvěma prostory kde je různá koncentrace je propustná blanka a roztoky (např.NaCl a voda ) se rovnoměrně přeskupují )

2.Osmóza
- osmotický tlak
mezi dvěma prostory kde je různá koncentrace roztoků je polopropustná membrána ( semipermeabilní ) - cytoplazmatická membrána , se přeskupuje pouze roztok s menší koncentrací ( pokud jsem to správně pochopila )
3.Hydratace ( bobtnání ) - schopnost organických látek vázat vodu


Příjem
- aktivní - vnitřek buňky ( nutná energie )
- pasivní - interceluláry ( bez energie )

VEDENÍ VODY
Nižší rostliny - difuze
Vyšší rostliny- svazky cévní

a) Xylém
- transpirační proud
- kořenový vztlak
- kapilarita ( šířka )
- adheze ( přilnavost k cévám )
- koheze ( soudržnost vodního sloupce )

B)floem
- asimilační proud
- gravitace

VÝDEJ VODY
1.Transpirace ( výdej vody v podobě páry )
- průduchové 98 %
- kutikulární

Gutace - vytlačení kapičky vody

Faktory
- množství vody
- teplota vzduchu
- vítr ( prodění vzduchu )
- stav listů a průduchů
- kutikula

Z přijaté vody spotřebuje rostlina 0.5% vody a zbytek odpaří !!!
ORGANICKÉ LÁTKY V ROSTLINĚ
A) SACHARIDY
1. Monosacharidy ( Glukóza , Fruktóza )
2. Disacharidy ( sacharóza , maltóza )
3 .Polysacharidy - makromolekulární ( celulóza , škrob , chitin a glykogen )
Sacharidy jsou zdrojem a zásobárnou energie a tvoří buněčnou stěnu (celulóza, škrob, chytin).

B) BÍLKOVINY
Polyméry- mér = aminokiselina ( aminokiselin existuje dvacet , množství bílkovin je nekonečné , neexistují dvě stejné , protože aby se z aminikiselin vytvořila bílkovina , musí se jich dát dohromady nejméně 1000 )
Význam
- stavba těla
- zásobárna energie
- enzymy - biokatalyzátory
- hormony

C)NUKLEOVÉ KYSELINY
- makromolekuly - polyméry - nukleotid ( 4 druhy )
- RNA ( ribonukleová kyselina ) - ribozomy
- DNA ( deoxiribonukleová kyselina ) - chromozomy
- uchování , přenos a realizace dědičnosti.

D)LIPIDY
-tuky
-oleje
-vosky
-fosfolipidy
Význam:
- zásobárna energie
 • houby a rostliny- oleje
 • živočichové- tuky (2x výživnější než oleje)
- rozpouštědlo ( oleje )
- ochrana ( kutikula )
- stavební funkce (biomembrána )

E)BARVIVA
1.Lipofylní (rozpustné v oleji ) - barviva plastidů
- Chlorofyl
- xantofyly
-karoteny
2.Hydrofylní ( rozpustné ve vodě ) - barviva vakuol
- antokyany
- flavony

F) ALKALOIDY (mléčnice)
Vyskytují se u rostlin mákovitých, pryskyřníkovitých , lilkovitých - morfin , opium , kodein , atrofin , nikotin.... drogy

D)TERPENY
- silice , vonné látky ( levandulová , citronová , růžová...)
- vitamíny ( A )
- přírodní kaučuk

METABOLISMUS

Přeměna látek a energií v tělech organizmů

- látkový = katabolismus
- energetický = anabolismus

- Anabolismus ( procesy skladné , potřeba energie )
- Katabolismus ( procesy rozkladné , za uvolnění energie )
ATP : Adenosintrifosfát , energetická konzerva
Význam : přenos energie , zásobárna energie , uvolňování energie.
ATP - P+ ADP +E
E= anabolismus, pohyb, světlo , příjem a výdej látek…

ADP +E + P - ATP
vznik na mitochondriích
FOTOSYNTÉZA
anabolický proces
Přeměna látek anorganických ( H2O , CO2 ) na látky organické ( glukóza , O2 ) za využití světelné energie
Význam : Jediný zdroj organických látek a energie, hlavní zdroj kyslíku.

Rovnice : CO2 + 12H2O + E - chlorofyl - C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
nutný je chlorofyl -A- exicitace elektronu - vznik ATP

Průběh:
1) Fáze světelná , prvotní - nutné světlo (→probíhá ve dne)
a) Fotolýza vody ( rozklad vody světlem)
b) Fotofosforilace - vznik ATP
Výsledek:- zisk: 02, ATP, H+ + enzym

2)Fáze temnostní , sekundární - není nutné světlo
a) redukce CO2 pomocí H+ na glukózu (C6H12O6) za využití ATP
b) metabolická dráha- Calvinův cyklus

FAKTORY: množství CO2 a H2O , světlo ( kvalita a kvantita ) a teplota ( maximum , optimum, minimum ), minerální látky , enzymy ,stav rostliny ( stáří , chloroplasty, kutikula , plocha listů…)
ROSTLINNÝ KATABOLISMUS
Dochází ke štěpení látek , kvůli zisku energie a vzniku ATP
disimilace

1) Aerobní (potřeba O2, dýchání , probíhá v mitochondriích)
2) Anaerobní bez O2 = kvašení - lihové, octové, mléčné )
více energie vznikÁ při aerobním…
VÝŽIVA ROSTLIN
1) Autotrofní - sám si vyrobí organické látky , zdroj C - CO2
a) fotoautotrofie , zdroj E - světlo
b) Chemoautotrofie , zdroj E je oxidační reakce - bakterie ( sirné , železité a dusíkaté )

2) Heterotrofní - zdroj C je organická látka
a) saprofité ( hniložijné )- hnilák, choroš
b) parazité
- holoparazité: všechny organické látky přijímají z hosti. organismu
- hemiparazité: přijímá jen některé org. látky

3) Mixotrofie - smíšená výživa
- řasy
- v podmínkách, kde je dostatek C jsou heterotrofní, tam kde jich není dostatek se stavají autotrofní
- Masožravé rostliny ( láčkovka , mucholapka )
- dusíkaté látky si berou se živočichů
-ostatní látky získávají fotosyntézou

4) Symbióza ( soužití )
- autotrofní organismus+ heterotrohní organismus →poskytují si navzájem látky
- lišejníky: řasa+houba
- mykorhýza: houba+ vyšší rostlina
-hlízovité bakterie + bobovité rostliny

Růst rostlin

1.Růst dělivý ( množení buněk v oblasti meristémů )
2.Růst prodlužovací ( zvětšování buněk , nasávání H2O ve vakuolách )
3.Růst difereliační (u něj nemám nic poznamenáno...ale např Jarda o něm určitě něco ví!)

VÝVOJ ROSTLIN - ONTOGENEZE
1.Zygóta
2.Zárodek
3.Fáze vegetativní
4.Fáze generativní
5.Stáří
6.Smrt

Délka života
- program je utvářen v zygótě
Extrémy:
- týdny ( osivka jarní )
- staletí ( sekvoje )

Rostliny jednoleté ( obilí kukuřice )
Rostliny dvouleté ( mrkev, řepa, zelí )
-1.rok fáze vegetativní,
-2.rok fáze generativní

Rostliny víceleté
-trvalky
-dřeviny

Dormance = vegetační klid

Monokarpické rostliny - kvetou a plodí jednou za život ( jednoletky, dvouletky )
Polykarpiké - kvetou a plodí mnohokrát za život ( trvalky , dřeviny )

Faktory
A)Vnitřní - fytohormony
- stimulátory ( auxiny ) ( ty něco jako podporují...třeba klíčivost atd...)
- inhibitory ( kyselina axisová ) ( ty naopak zabrždují v něčem vývoj...např.zabránění klíčivosti brambor )
Využití- sintetická výroba - podpora klíčivosti, květení , zakořenování , bezsemenost plodů, zabránění klíčivosti brambor, hubení plevelů, zpevnocání stonků, podpora rozvětvování...

B)Vnější
a) teplota
- chladnomilné rostliny
- teplomilné rostliny

- teplotní maximum
- teplotní minimum
- ultramaximum a ultraminimum ( rostlina umírá )

b)Světlo
1.) množství a kvalita
- světlobytné rostliny
- stínobytné rostliny
2.) fotoperioda :
-střídání světla a tmy
- den a noc
- jaro, léto, podzim, zima ( v korodoru vždy je prima :-D)

Aby rostlina přešla z fáze vegetativní do fáze generativní potřebuje určité podmínky...
Světelná stádia
- Rostliny krátkodenní ( mín než 12h. světla ) kvetou na podzim. ( Astry, chrizantémy, rýže tabák...)
-Rostliny dlouhodenní ( víc než 12h. světla ) kvetou hlavně v létě. ( růže , brambor...)
-Rostliny neutrální ( těm je to jedno ) ( můškát, smetánka lékařská...)
U rostlin , u kterých chceme aby kvetly můžeme úmyslně zasvětlovat a nebo naopak zastínovat aby nekvetly ( např. u zeleniny )

Stádium jarovizace - vystavění nízkým teplotám ,aby vykvetly ( ozim )

c)O2
d) živiny
e) CO2
f) H2O

g) negativní vlivy - exhalace ( víte někdo, co to je ? ) ,solení, ropné lítky, pesticidy. herbicidy, prach, výfukové plyny...)
ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN
- Cílem je zachování druhu

1)NEPOHLAVNÍ
( nová rostlina z jednoho jedince , stejné genetické vlastnosti - klony , nezajištují evoluci a vývojově jsou starší…)
a) Výtrusy ( mechy kapradiny )
b) Dělení ( jednobuněční )
c) Pučení ( kvasinky )
d) Vegetativní rozmnožování
Přirozené - hlízy, cibule, oddenek , šlouhouny , opadavé pupeny , rozmnožovací tělíska
Umělé - řízkování , roubování, explantáty
2. POHLAVNÍ
- účast dvou jedinců
- různé genetické vlastnosti
- zajišťují evoluci
- vývojové mladší
- splývání gamet
- zygota - nový jedinec
STŘÍDÁNÍ POHLAVNÍHO A NEPOHLAVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ
Rodozměna ( metageneze )

Dvě generace-
1.Sporofyt (S)
- nepohlavní generace
- nepohlavní rozmnožování - spóry
- diploidní buňky
- život na souši
2. Gametofyt (G)
- pohlavní rozmnožování - gamety
- haploidní buňky
- život ve vodě

oplození - mění se gametofyt na sporofyt

Ve vývoji dochází k reakci gametofytu a rozvoji sporofytu. Přizpůsobování se k životu na souši
OBECNÉ VLASTNOSTI ORGANIZMŮ

1) KORELACE : vzájemné ovlivňování částí rostlin ( když se dál nemůže rozrůstat kořen, nemůže se dál rozrůstat i nadzemní část rostliny )

2) POLARITA : každá rostlina má horní a dolní pól. To je důležité vědět např. při roubování a řízkování ( nemůžete tam dát tu novou větev vzhůru nohama , páč by se neuchytila ).

3) REGENERACE : sebeobnova ( řízkování , hojení ran , vznik hojivých meristémů )

4) PERIODOCITA : Opakování cyklů. Je denní ( fotosyntéza , dýchání ) a roční ( doba kvetení, shazování šišek, dormance )

Obecné vlastnosti organizmů

23. března 2008 v 17:32 | Multivitamin.cz
OBECNÉ VLASTNOSTI ORGANIZMŮ

1) KORELACE : vzájemné ovlivňování částí rostlin ( když se dál nemůže rozrůstat kořen, nemůže se dál rozrůstat i nadzemní část rostliny )

2) POLARITA : každá rostlina má horní a dolní pól. To je důležité vědět např. při roubování a řízkování ( nemůžete tam dát tu novou větev vzhůru nohama , páč by se neuchytila ).

3) REGENERACE : sebeobnova ( řízkování , hojení ran , vznik hojivých meristémů )

4) PERIODOCITA : Opakování cyklů. Je denní ( fotosyntéza , dýchání ) a roční ( doba kvetení, shazování šišek, dormance )

Pohyby rostlin

23. března 2008 v 17:20 | Multivitamin.cz
POHYBY ROSTLIN
Všechny pohyby se dělí na
- Pasivní ( způsobuje je voda, vítr , živočichové…)
- Aktivní

Aktivní pohyby se dělí na
a) Fyzikální ( otevírání šišek )
b) Vitální

Další dělení
a) Negativní ( jde od podmětu…např. od světla )
b) Pozitivní ( jde k podmětu…např. k světlu, teplu…)

TAXE : Pohyby celých těl rostlin z místa na míst vyvolané nějakým podmětem ( nejčastěji u řas ).
a) Fototaxe ( pohyby za světlem/od světla )
b) Chemotaxe ( u hnojiv , chemikálií…)

TROPISMY : Orientované pohyby částí těl.
a) Fototropismus ( podmět je světlo )
b) Geotropismus ( podmět je zemská přitažlivost )
c) Chemotropismus ( podmětem jsou chemikálie, hnojiva…)
d) Termotropismus ( podmět je teplo )

NASTIE : Neorientované pohyby částí těl ( Jako, že se pohyb nevykonává za podmětem, ale je vždycky stejný. Ať světlo pomalu zachází z levé, či pravé strany, kytka stejně zavře květy ne, že by je zavřela jen na jedné straně…)
a) Fotonastie ( podmět je světlo )
b) Termonastie ( podmět je teplo - např. otevírání a zavírání květů )
c) Seismonastie ( podmětem jsou otřesy )
d) Chemonastie ( podmětem jsou chemikálie , hnojiva… )

rozmnožování rostlin

15. března 2008 v 13:59 | Multivitamin.cz
ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN
- Cílem je zachování druhu

1)NEPOHLAVNÍ
( nová rostlina z jednoho jedince , stejné genetické vlastnosti - klony , nezajištují evoluci a vývojově jsou starší…)
a) Výtrusy ( mechy kapradiny )
b) Dělení ( jednobuněční )
c) Pučení ( kvasinky )
d) Vegetativní rozmnožování
Přirozené - hlízy, cibule, oddenek , šlouhouny , opadavé pupeny , rozmnožovací tělíska
Umělé - řízkování , roubování, explantáty
2. POHLAVNÍ
- účast dvou jedinců
- různé genetické vlastnosti
- zajišťují evoluci
- vývojové mladší
- splývání gamet
- zygota - nový jedinec
STŘÍDÁNÍ POHLAVNÍHO A NEPOHLAVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ
Rodozměna ( metageneze )

Dvě generace-
1.Sporofyt (S)
- nepohlavní generace
- nepohlavní rozmnožování - spóry
- diploidní buňky
- život na souši
2. Gametofyt (G)
- pohlavní rozmnožování - gamety
- haploidní buňky
- život ve vodě

oplození - mění se gametofyt na sporofyt
Ve vývoji dochází k reakci gametofytu a rozvoji sporofytu. Přizpůsobování se k životu na souši

Ps. Nechápu to , takže jen doufám, že vám ty výpisky dávaj logiku...

Vývoj rostlin - ontogeneze

15. března 2008 v 12:29 | Multivitamin.cz
VÝVOJ ROSTLIN - ONTOGENEZE
1. Zygóta ( oplození )
2. Zárodek
3. Fáze vegetativní
4. Fáze generativní
5. Fáze stáří
6. Smrt

DÉLKA ŽIVOTA
Extrémy
- Týdny ( osivka jarní )
- Staletí ( sekvoje )
DĚLENÍ
Rostliny jednoleté ( obilí , kukuřice )
Rostliny dvouleté ( mrkev , řepa , zelí )
- 1.rok fáze vegetativní
- 2.rok fáze generativní
Rostliny víceleté
- Trvalky
- Dřeviny

POJMY
Dormance : vegetační klid
Monokarpické rostliny - kvetou jednou za život ( jednoletky , dvouletky )
Polykarpické rostliny - kvetou a plodí mnohokrát za život ( trvalky , dřeviny )

FAKTORY
A) Vnitřní :Fytohormony
- stimulátory ( auxiny ) - podporují například klíčivost , kvetení , rozvětvování…
- inhibitory ( kyselina axisová ) - zabraňují klíčení brambor, zajišťují bezsemenost plodů, hubení plevele…

B) Vnější
a) Teplota

- optimum ( tak akorát )
- minimum ( ultraminimum - rostlina umírá )
- maximum ( ultramaximu - rostlina umírá )
Rostliny
- chladnomilné
- teplomilné
b) Světlo
- světlobytné
- stínobytné
Fotoperiodocita : střídání světla a tmy
- den , noc
- jaro ,léto , podzim, zima ( v koridoru vždy je prima )

Aby rostlina přešla z fáze vegetativní do fáze generativní potřebuje určité podmínky. U rostlin , u kterých chceme aby kvetly, můžeme zasvětlovat a nebo například u zeleniny zatemňovat, aby nekvetla.
Světelná stádia
- Rostliny krátkodenní ( potřebují míň než 12 hodin světla ) - kvetou na podzim ( astry , chryzantémy, rýže , tabák )
-Rostliny dlouhodenní (potřebují víc než 12 hodin světla ) - kvetou hlavně v létě ( růže , brambory )
-Rostliny neutrální ( muškát, smetánka lékařská )

Stádium jarovizace - vystavování rostlin nízkým teplotám, aby vykvetly ( ozim - vykvete až po zimě )

c) O2
d) Živiny
e) CO2
f) H2O
g) Negativní vlivy
- exhalace , solení , ropné látky , pesticidy , herbicidy , prach, výfukové plyny…

Biologie - růst rostlin a ontogeneze

3. března 2008 v 19:54 | Multivitamin.cz
Růst rostlin
1.Růst dělivý ( množení buněk v oblasti meristémů )
2.Růst prodlužovací ( zvětšování buněk , nasávání H2O ve vakuolách )
3.Růst difereliační ( u něj nemám nic poznamenáno...ale např.Jarda o něm určitě něco ví! )

Vývoj Rostlin - Ontogeneze
1.Zigóta
2.Zárodek
3.Fáze vegetativní
4.Fáze generativní
5.Stáří
6.Smrt

Délka života
Extrémy
-týdny ( osivka jarní )
-staletí ( sekvoje )
Rostliny jednoleté ( obylí kukuřice )
Rostliny dvouleté ( mrkev, řepa, zelí )
-1.rok fáze vegetativní,
-2.rok fáze generativní
Rostliny víceleté
-trvalky
-dřeviny
Dormance = vegetační klid
Monokarpické rostliny - kvetou a plodí jednou za život ( jednoletky, dvouletky )
Polykarpiké - kvetou a plodí mnohokrát za život ( trvalky , dřeviny )

Faktory
A)vnitřní - fytohormony
- stimulátory ( auxiny ) ( ty něco jako podporují...třeba klíčivost atd...)
- inhibitory ( kyselina axisová ) ( ty naopak zabrždují v něčem vývoj...např.zabránění klíčivosti brambor )
Využití- sintetická výroba - podpora klíčivosti, květení , zakořenování , bezsemenost plodů, zabránění klíčivosti brambor, hubení plevelů, zpevnocání stonků, podpora rozvětvování...

B)Vnější
a) teplota
-chladnomilné rostliny
-teplomilné rostliny

- teplotní maximum
- teplotní minimum
- ultramaximum a ultraminimum ( rostlina umírá )
b)Světlo
- světlobytné rostliny
- stínobytné rostliny
fotoperioda : střídání světla a tmy
- den a noc
- jaro, léto, podzim, zima ( v korodoru vždy je prima :-D)

Aby rostlina přešla z fáze vegetativní do fáze generativní potřebuje určité podmínky...
Světelná stádia
- Rostliny krátkodenní ( mín než 12h. světla ) kvetou na podzim. ( Astry, chrizantémy, rýže tabák...)
-Rostliny dlouhodenní ( víc než 12h. světla ) kvetou hlavně v létě. ( růže , brambor...)
-Rostliny neutrální ( těm je to jedno ) ( můškát, smetánka lékařská...)
U rostlin , u kterých chceme aby kvetly můžeme úmyslně zasvětlovat a nebo naopak zastínovat aby nekvetly ( např. u zeleniny )

Stádium jarovizace - vystavění nízkým teplotám ,aby vykvetly ( ozim )

c)O2
d) živiny
e) CO2
f) H2O
g) negativní vlivy - exhalace ( víte někdo, co to je ? ) ,solení, ropné lítky, pesticidy. herbicidy, prach, výfukové plyny...)

Organické látky v rostlině

20. ledna 2008 v 13:59 | Multivitamin.cz
ORGANICKÉ LÁTKY V ROSTLINĚ
A) SACHARIDY
1.Monosacharidy ( Glukóza , Fruktóza )
2.Disacharidy ( sacharóza , maltóza )
3.Polysacharidy - makromolekulární ( celulóza , škrob , chitin a glykogen )
Sacharidy jsou zdrojem a zásobárnou energie a tvoří buněčnou stěnu.

B) BÍLKOVINY
Polyméry- mér = aminokiselina ( aminokiselin existuje dvacet , množství bílkovin je nekonečné , neexistují dvě stejné , protože aby se z aminikiselin vytvořila bílkovina , musí se jich dát dohromady nejméně 1000 )
Význam
- stavba těla
- zásobárna energie
- enzimy - biokatalizátory
- hormony

C)NUKLEOVÉ KYSELINY
-makromolekuly - polyméry - nukleotid ( 4 druhy )
-RNA ( ribonukleová kyselina ) - ribozomy
-DNA ( deoxiribonukleová kyselina ) - chromozomy
- uchování , přenos a realizace dědičnosti.

D)LIPIDY
-tuky
-oleje
-vosky
-fosfolipidy
Význam'
-zásobárna energie
-rozpouštědlo ( oleje )
-ochrana ( kutikula )
-stavební funkce (biomembrána )

E)BARVIVA
1.Lipofylní (rozpustné v oleji ) - barviva plastydů
-Chlorofyl
-xantofyly
-karoteny
2.Hydrofylní ( rozpustné ve vodě ) - barviva vakuol
-antokyany
-flavony

F)ALKALOIDY
Vyskytují se u rostlin mákovitých, pryskyřníkovitých , lilkovitých - morfin , opium , kodein , atrofin , nikotin.... drogy

D)TERPENY
-silice , vonné látky ( levandulová , citronová , růžová...)
- vitamíny ( A )
- přírodní kaučuk

fyziologie rostlin

18. prosince 2007 v 19:40 | Multivitamin.cz
Fyziologie rostlin
- věda o činnosti rostlin
-Složení rostlinného těla
1.H2O ( na jejím množství má vliv druh rostliny , věk , stav a daný orgán )
2.Sušina ( její množství můžeme zjistit tak , že vezmeme např. 100g. salátu a necháme vysušit. Jakmile přestane ubývat jeho hmotnost , vypařila se všechna voda. Zvážíme a zjistíme že sušina tedy váží např. 30g. Vezmeme sušinu a spálíme jí . Uniknou všechny organické látky až zůstanou jenom anorganické - popel , např. 3g. Salát by tedy obsahoval 70% vody , 27% organických látek a 3% anorganických.)

Význam vody
- rozpouštědlo
- zdroj vodíku a kyslíku pro metabolismus
- tepelná regulace

Vodní režim
- příjem vody a roztoků
- rozvod vody a roztoků
- výdej vody a roztoků

PŘÍJEM VODY A ROZTOKŮ
K tomu napomáhá kořen a kořenové vlášení ( které výrazně zvětšuje jeho plochu )
1.Difuze
- není potřeba energie
- snaha o vyrovnání koncentrací
- mezi dvěma prostory kde je různá koncentrace je propustná blanka a roztoky ( např.NaCl a voda ) se rovnoměrně přeskupují )

2.Osmóza
- osmotický tlak
mezi dvěma prostory kde je různá koncentrace roztoků je polopropustná membrána ( semipermeabilní ) - cytoplazmatická membrána , se přeskupuje pouze roztok s menší koncentrací ( pokud jsem to správně pochopila )
3.Hydratace ( bobtnání ) - schopnost organických látek vázat vodu

Příjem
-aktivní - vnitřek buňky ( nutná energie )
-pasivní - interceluláry ( bez energie )

VEDENÍ VODY
Nižší rostliny - difuze
Vyšší rostliny- svazky cévní

a) Xylém
- transpirační proud
- kořenový vztlak
- kapilarita ( šířka )
- adheze ( přilnavost k cévám )
- koheze ( soudržnost vodního sloupce )

B)floem
- asimilační proud
- gravitace

VÝDEJ VODY
1.Transpirace ( výdej vody v podobě páry )
- průduchové 98 %
- kutikulární

Gutace - vytlačení kapičky vody

Faktory
-množství vody
-teplota vzduchu
-vítr ( prodění vzduchu )
-stav listů a průduchů
-kutikula

Z přijaté vody spotřebuje rostlina 0.5% vody a zbytek odpaří !!!

Rostlinné orgány

8. prosince 2007 v 16:06 | Sabča
-nižší r. -> stélka
-vyšší r. -> 1.vegetatitvní orgány (kořen, stonek, list)
2.generativní orgány (květy, plody, semena)


KOŘEN
Soubor:Anatomy roots.jpg
funkce:
 • příjem živin
 • upevňování
 • metamorfózy kořene (zásobní, hlízy, vzdušné kořeny, parazitické k.)
 • hospodářský význam (potrava, krmivo, léčiva, průmysl)
Dva druhy kořene: hlavní s postranními kořínky a svazčitý kořen

STONEK
funkce:
 • rozvod látek
 • nosnost rostliny
Typy stonků:
 • lodyha (celý porostlý listy)
 • stvol (dole růžice listů, jinak bez listů)
 • stéblo (dutý stonek s kolínky)
 • oddenek (podzemní stonek)
Stonek - dužnatý - byliny
- dřevnatý - stromy, keře
Větvení - hlavní
- postraní - větve

Druhotné tloustnutí = roste do šířky i do výšky, zajišťují ho sekundární meristémy
 • kambium - druhotné lýko (vně) a druhotné dřevo (dovnitř) - díky nepravidelné činnosti se vytvářejí meristémy
 • felogen - leží pod epidermis, produkuje korek
Metamorfozy:
 • dužnatý - zásobní (kaktus)
 • hlízy (kedluben, brambor)
 • šlahouny (jahodník)
 • úponky (viná réva)
 • trny (hloh)
Hospodářský význam:
 • potrava člověka
 • pícniny
 • nábytkářství, papírenství, stavebnictví, potravinářství, lékárenství

LIST
List s výraznou žilnatinou
funkce:
 • fotosyntéza
 • dýchání
 • transpirace
Dělení listů:
 • řapíkaté a přisedlé
 • střídavé, vstřícné a přeslenité
 • jednoduché a složené (zpeřené a dlanité)

Eukaryota - rostliny

16. listopadu 2007 v 19:00
Mají stupňovité ( hierarchické ) uspořádání
1)BUŇKA
2)PLETIVA
- soubor buněk stejného tvaru a funkce
- plasmodesmy ( spojující pletiva )

ROZDĚLENÍ
a)Podle vzniku
1.Pravá ( vznikají množením buňky )
2.Nepravá ( seskupení buněk )
b) Schopnosti se dělit
1.Dělivá, meristémy ( mají velká jádra )
2.Trvalá ( ztratily schpnosti se dělit )

c) Podle tlouštky buněčné stěny
1. Parenchym
( mají úzkou b.s.Nejsou na sebe namačkané a mezi nimi jsou mezery -introculáry )
2. Sklerenchym
(mají rovnoměrně tlusté b.s. - například pecky )
3.Kolenchym
(nerovnoměrně ztloustlé b.s.Jsou pevné a pružné - např. stonky )
4.Prozenchym
(mají stejné vlastnosti jako parenchymy ale jsou protáhlé )

d) Podle funce
a) krycí
b) vodivá
c) základní

KRYCÍ PLETIVA
- pokožka
- na povrchu je kutikula ( vosková vrstvička )
- pokožkové bunky zapadají jedna do druhé a mezery mezi nimi vyplnují průduchy.
- Úkoly průduchů
1) dýchání
2) fotosyntéza
3) transpirace ( výdej vody )
- chlupy ( trichomy )
1) krycí ( zesilují ochranu )
2) žlaznaté ( produkují tekutinu )
3) žahavé ( žahají )

VODIVÁ PLETIVA
-vodění roztoků a zpevnování těl
- cévní svazky
1)část dřevní , xylém ( proud vzestupný )
2)část lýková . floem ( proud sestupný )

Xylem - cévy ( potrubí , mrtvé bunky )
- cévice ( mají žívé bunky )
Floem - sítkovice ( mají proděravělé přepážky )
3.PLETIVA ZÁKLADNÍ
Různé funkce
1. asimilační ( fotosyntéza )
2. zásobní ( škrob , olej )
3. vylučovací ( mléčnice )
4. zpevnovací ( sklerenchym a kolenchym )
5. provzdušnovací ( velké interculáry, provzdušnovací prostory )
6. vyplnovací ( parenchym )
7. absorbční ( kořenové vlášení )
8. vodní ( kaktusy )

Mitóza

12. listopadu 2007 v 16:57
učivo ze dne 12.11

Mitóza
-slouží k ní tvz. mitotický aparát

1)Profáze
- Zánik jaderné membrány a jadérka
- ztluštění chromozomů
- Rozestup centriol
- Vznik dělícího vřeténka a astrosféry

2)Metafáze
- Seřazení chromozomů do středu vřeténka a napojení polovin do vlákna k opačné centriole

3)Anafáze
-rozestup chromozomů k opačným centriolám

4)Telofáze
- Přesný opak profáze
- Cytokyneze
a) dotředivá ( hlavně u živočišných buněk )
b) odsředivá ( hlavně u rostliných buněk )

Dělení buněk

11. listopadu 2007 v 19:20
Dělení buněk - cytokyneze

POŘADÍ
1. DNA (replikace )
2. Chromozomy
3. Jádro ( karyokyneze )
4. Buňka ( cytokyneze )

DĚLENÍ JÁDRA
1. Mitóza ( 1 buňka somatická , 2n sada --- 2 buňky somatické s 2n sadou )
2.Amitóza (1 buňka somatická s 2n sadou --- 2 buňky nemocné - např. rakovina )
3.Meioza (1buňka somatická 2n --- 4 gamety s n sadou - redukční dělení )

Rozdíly eukariotických buněk

11. listopadu 2007 v 17:56
Tady je tabulka rozdílu eukaryotických buněk.....
ZnakRostlinyŽivočichovéHouby
velikostvelkámalávelká
rozmanitostmalávelkánajmenší
buň. stěnaz celulozyneníz chitinu
plastydyjsounejsounejsou
výživaautotrofníheterotrofníheterotrofní
vakuolymajínemají ale mají měchýřkymají
zásobní látkyškrob , olejglykogen a tukyglykogen a olej
metabolismusintenzivní -mitochondrie

Eukariotická buňka

11. listopadu 2007 v 16:44
Eukariota
-mají typickou eukaryotickou buňku
-tři říše : rostliny , houby , živočichové
Stavba :

1) Buněčné povrchy

a) Cytoplazmatická membrána
-všechny buňky jí mají tvořeny dvěma vrstvami fosfolipidů
- význam : výběr látek ( co buňka přijme a co ne )

b) Buněčná stěna
rostliny : celulóza
houby : chitin
živočichové : nemají

Význam :
-tvar a ochrana
-tloustnutí - 1. impregnace - org.látky ( lignin ) 2. inkrustace - ukládání anorganických látek

2) Cytoplazma
- je roztok bílkovin
- prostředí pro organely
- metabolismus

3) Jádro ( nukleus , karyon )
a) jaderná membrána - póry , kartotéka
b)nukleoplazma
c) jadérka 1-x 1. RNA 2. Bílkovina
d) chromozom -1.DNA 2. bílkovina

- ve všech buňkách jedinců stejného druhu je stejný počet chromozomů.
Člověk jich má 46.

- Tělesné buňky ( somatické ) 2n - diploidní
Pohlavní buňky ( gamety ) n - haploidní

- Význam jádra 1.dědičnost
2. Rozmnožování buňky

4) Organely
a)mitochondrie
b) plastidy ( rostliny ) 1. chloroplasty ( chlorofyl )
2. Chromoplasty
- xantofyly ( žluté )
- karoteny ( červené )
- fotosyntéza
3. Leukoplasty (škrob - zásobárna energie )

c) Golgiho systém - systém měchýřků
- probíhá zde - syntéza sacharidů
- metabolismus
- transport
d) Endoplazmatické retikulum - systém kanálků
- transport látek a syntéza
- dělí se na 1. drsné (ribozomy )
2. Hladké ( lipidy )
e) Vakuola - pouze u rostlinných buněk
- obsahuje buněčné štávy
- je to zásobárna
- metabolismus
- shromažďují se zde odpadní látky

5) lysozomy
- pouze i živočišné buňky místo vakuol
- obsahují enzymy

6)rybozomy
- jsou buďto volné , nebo vázané na ER
- Buď jsou tvořeny RNA nebo bílkovinou
- probíhá v nich syntéza bílkovin

7) buněčná inkluze
- krystalky nebo kapenky
- zásobárna

8) cytoskelet - buněčná kostra
- vlákna nebo trubičky
a) mikrofylamenta
b) mikrotubuli
c) mitotický aparát
-funkce a pohyb buňky a organel rozmnožování - mitóza

Dole je obrázek eukaryotické buňky kvasinky s popiskama
, nejsou tam všechny pojmy
a i hodně cizích ale alespoň něco…


 
 

Reklama
SPAMY MAŽEME...