Referáty - čeština

Edgar Allan Poe

4. května 2009 v 20:47 | Sabča
Tak tady si můžete stáhnout můj referát na E.A.Poea;)

Literární typy

24. září 2008 v 15:42 | Hanka P.
LITERÁRNÍ TYPY
= literární postavy známé svými charakteristickými a originálními povahovými rysy
Důmyslný rytíř DON QUIJOTE de la Mancha
- Autor =Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)
- prozaik,dramatik,básník
Don Quijote
- blouznivec, směšný, odtržený od skutečnosti
- tragikomický hrdina- obětuje svým ideálům a zásadám
- vnějškově působí směšně až šaškovsky
=>uvnitř ušlechtilý, mravně opravdový
Sancho Panza
- opak svého pána, praktický člověk
- bezstarostné živobytí

SEVILSKÝ SVŮDCE
- Autor = Fray Gabriel Tellez (1584-1648)
- pod pseudonymem Tirso de Molina
- jako první zpracoval postavu Don Juan
· Označení - ,,donchuan´´
- hlavní postava Don Juan
- velký milovník žen => svůdce

OTHELLO
· Autor = William Shakespeare (1564-1616)
- dramatik -37 her
Othello - maur ve službách Benátek
- chorobně žárlivý,důvěřivý k Jagovým intrikám
Jago - bezcharakterní, lhář, závistivý
HAMLET , kralevic dánský
· Autor = William Shakespeare (1564-1616)
Hamlet - kladná postava, pochybující, nevyrovnaný, zoufalý

MACBETH (1606)
· Autor = William Shakespeare (1564-1616)
Macbeth - královský vojevůdce, vrah, chtivý, zlý
· Hl. myšlenka:
- Autor chtěl tímto dílem říci, že ten, kdo po něčem touží a získá to neprávem,
o to může přijít a být potrestán.

Slavné cestopisy ( referát Matěje a Gabči )

27. dubna 2008 v 13:49
Marco Polo se narodil roku 1254 v Benátkách. Roku 1271 odcestoval se svým otcem Nicolo a strýcem Matteem na východ. O tři roky později všichni tři dorazili do Pekingu k velkému chánu Kublajovi. V Číně zůstali plných sedmnáct let a Marco byl poměrně záhy přijat do císařových služeb. Z titulu své inspektorské funkce navštívil řadu čínských provincií, hlavně na jihozápadě uzemí, a po dobu tří let zastával úřad správce města Jang-čou. Roku 1292 obdržela rodina Polů povolení k návratu do vlasti a v doprovodu princezny určené za manželku mongolskému vládci z dynastie Ílchánů v Persii se všichni dostali námořní cestou přes Indočínu, Indonésii, Cejlon a Indii do Hormuzu v Perském zálivu. Odtud putovali po souši do Trapezuntu na Černém moři a lodí dopluli do Cařihradu. Do Benátek se vrátili roku 1295. Víme rovněž, že v jakési bitvě upadl Marco Polo do zajetí Janovanů a že ve vězení, z něhož se vrátil roku 1299, nadiktoval vzpomínky ze svých cest svému spoluvězni Rusticellovi z Pisy. Avšak právě okolnosti jeho zajetí zůstávají zahaleny tajemstvím. Po propuštění z vězení a návratu do svého rodného města Benátek žil Marco Polo ještě dvacet pět let. Tam se stal váženým obchodníkem a zúčastnil se mnoha obchodních transakcí. Je zachována i jeho závěť datovaná v den jeho smrti, tedy 8. ledna 1324. Ve své knize Milion mluví Marco Polo o sobě velice málo a jeho osobnost jakoby ustupovala do pozadí. Je to dáno také tím, že svoji knihu nepojal jako literární cestopis, nýbrž měl v úmyslu sepsat stručnou příručku obchodní geografie, obsahující rady a pokyny pro ty, kdo půjdou v jeho stopách. Za to, že se nakonec Milion stal ze suché příručky poutavým cestopisem, v němž se objevují i exkurze do dějin, popisy krajin, fauny a flory vděčíme asi Rusticellovi, jenž svého spoluvězně zahrnoval dotazy, které vybočovaly z úzce kupeckých zájmů a které odpovídaly spíše vkusu jiného publika jako jsou měšťani, rytíři apod. k nimž se v úvodu Milionu obrací a pro něž by zvyklý psát romantické příběhy o rytířích krále Artuše.
Marco Polo navštívil se svým otcem a strýcem Asii a zustal v diplomatických službách tatarského chána Kublaje. Chán Kublaj byl velmi mocný a podrobil si mnoho zemí, mest a míst. Marco Polo navštívil pracovne mnoho míst v Asii. Kniha popisuje faunu a flóru, prírodní bohatství a zvyky obyvatel. Kriticky se vyjadruje k ostatním náboženstvím mimo krestanství, nejméne uznává islám. Casto zminuje zázraky, které se udály krestanum.
Pri popisu se soustredí na oblast dnešního Turecka, Arménie, Iránu, Iráku, Mongolska, Cíny, Tibetu, Indie, Jávy, Sumatry, Srí Lanky, cásti Ruska.
Marco Polo poznává veci, které jsou pro nás bežné, ale tehdy byly pro Evropana zcela neznámé, napríklad ropa, uhlí nebo porcelán.
V Tibetu mají lidé následující zvyk. Muž se nechce oženit s pannou, ale s ženou, která mela už hodne mužu. Když prijedou do mesta obchodníci, matky odvedou své dcery k nim a prosí je, aby si je vzali a žili s nimi. Každý daruje dívce šperk, dívka má dukaz, že patrila více mužum, címž se jednodušeji vdává.

John Mandelville
Autorem anglický rytír a cestovatel John Mandeville (1300-1372) - ten je však pravdepodobne smyšlený. Badatelé se priklánejí k názoru, že pravým autorem byl lékar z Lutychu Jean de Bourgoigne a že cestoval velmi málo, aby mohl popisovat zeme z vlastní zkušenosti. Navštívil maximálne Egypt.
Tím pádem je dílo pouze volne zpracovaná kompilace z celé rady jiných pramenu. Další badatelé prisuzují autorství lutyšskému klerikovi Jeanovi d'Outremeuse. Proto se o autorovi cestopisu hovorí jako o tzv. Mandevillovi.
Mimorádnost Mandevillova cestopisu ilustruje badatel Šimek prohlášením, že "byly doby, kdy dílo 'Mandevillovo' bylo vedle Písma svatého nejctenejší knihou".
Jen rukopisu tohoto díla, sepsaného starofrancouzsky mezi léty 1356-1372 v Lutychu, je v ruzných evropských jazycích známo kolem trí set.
Mandeville vypráví o fantastických cestách do exotických zemí Afriky a Asie. Procestoval Turecko, Arménii, Sýrii, Persii, Egypt, Libyi, Indii a další.
Popisuje zdejší krajinu, lidi a jejich zvyky, ale predevším historické události, které se pojí s daným místem, a casto spojuje místa také s biblickými postavami a událostmi.
Nejprve vypráví o ceste z Anglie do Konstantinopole. Jen krátce se zastaví u mestského opevnení. Zamerí se na velký cedrový kríž a nekteré relikvie, napríklad trnová koruna nebo hreb z kríže Ježíše Krista, které v Konstantinopoli videl. Další kapitolu venuje císarove paláci. Mluví o víre Reku, kterí neuznávají papeže, ale mají svého patriarchu. Potom se vydává na cestu do Jeruzaléma. Volí cestu pres nekolik ostrovu a poté popisuje Babylonii a Babylonskou vež.
Potom autor navštíví Mezopotámii a Egypt.
Autor prokládá celé dílo bájemi a mýty. V Egypte treba popisuje nekolik mýtických tvoru. Potom vypráví o Sicílii.
Pak se autor vydává do Alexandrie. Popisuje cestu k hrobu svaté Kateriny pres Rudé more a poušt. Hrob svaté Kateriny se nachází na hore Sinaj. Proto se autor zminuje o Mojžíšovi a desateru. Pak už ale píše o zvláštnostech a historii hrobu a kostela. Jednou z nich je ta, že ptáci prinášejí do kostela olivy, ze kterých pak mniši lisují olej, aby mohli dostát úkolu udržovat svetlo v olejových lampách.
Následuje cesta do Jeruzaléma. Když se dostane do Betléma, vypráví o tzv. Kvetoucím poli. Zde byla neprávem obvinena jistá dívka a mela být upálena. Ohen se ale promenil v ruži. Poté Mandeville popisuje radu kostelu, kaplí nebo hrobu svatých v okolí Jeruzaléma. Mezi ne patrí kostel Svatých mládátek, hrob svatého Jeronýma a další. Zabývá se také množstvím významných biblických míst - hora Sinaj, Olivová hora a další. Také píše o Mrtvém mori.
Mandeville pak projde ješte okolí reky Jordán, Galilej, Samaritánsko, Damašek a další. Pritom se zminuje o poštovních holubech.
Pak se vrací zpet do Konstantinopole a popisuje nekolik možných cest do Jeruzaléma. Další cesta smeruje do Persie a následne do Indie. Tam roste korení, napríklad pepr. Potom lící zvyky lidí na dalších ostrovech, lidské zrudy a exotická zvírata. V Cíne podrobne popisuje lidi, oblecení a tradice.
Nakonec se rozepisuje o Mohamedovi a islámu a o pohanech.

Sapíkův referát...Král Artuš

8. dubna 2008 v 20:45 | Multivitamin.cz
Tady je referát Sapoška...dávám ho sem bez jeho souhlasu, ale on by určitě souhlasil ( a kdyby ne, neměl po mně chtít at mu to vytisknu )
Znovu ještě naléhám, pokud by ste někdo byl ochotnej zveřejnit svůj referát, určitě by to ostatním pomohlo :-)

Král Artuš
je legendární postavou britské mytologie. Je líčen jako ideál královského majestátu, jak v době válek, tak v době míru. Je ústřední postavou cyklu legend známých jako Artušovské legendy. Narodil se údajně v 5. století. Dodnes není jasno, zda Artuš či někdo, kým by mohla být legenda inspirována, skutečně existoval, nebo zda je jen mýtickou postavou dosazenou do historické doby. O jeho královském titulu se rovněž vedou spory. Nejstarší písemné záznamy ani žádné velšské texty se o tom, že by byl nositelem královského titulu, vůbec nezmiňují. Jeden z raných textů jej označuje jako dux bellorum ("válečný vůdce") a středověké velšské texty ho často nazývají ameraudur (v tehdejším významu "velitel").

Legenda:Artuš se narodil jako nemanželský syn krále Uthera Pendragona a královny Igrain, nevlastní bratr Morgause, Elaine z Garlotu a Morgany Le Fay.
Podle legendy se král Uther zamiloval do Igraine, manželky cornwallského vévody Gorloise. S pomocí kouzelníka Merlina král Uther, proměněný do podoby vévody Gorloise, pronikl na hrad Tintagel a s paní Igraine zplodil syna - Artuše. Vévoda Gorlois v té době zaútočil na Utherův vojenský tábor a při útoku zahynul. Merlin odnesl novorozeného Artuše a předal ho tajně do výchovy siru Ectorovi. Nikdo nevěděl o Artušově skutečném původu a tak byl, opatrován Merlinem, mimo dosah intrik královského dvora.
Uther Pendragon po čase zemřel a nezanechal po sobě žádného legitimního následníka a vytvořená říše se začala rozpadat.
Asi 20 let po Artušově narození proto Merlin na Vánoce svolal všechny rytíře do Londýna na turnaj, kde měl být odhalen pravý král. Ráno se na náměstí objevil kámen s kovadlinou. V kovadlině byl zaražen meč a u něj nápis: "Kdo z tohoto kamene a kovadliny meč vytáhne, bude králem Anglie podle práva i rodem." Mnozí se o získání meče pokoušeli, ale nikomu, kromě Artuše, se to nepodařilo. Když ještě Merlin prozradil všem tajemství jeho původu, uznali rytíři Artuše za svého právoplatného
Kamelot byl hrad legendárního britského krále Artuše. Tato legenda zmiňuje celou řadu jiných osob, které s králem Artušem na tomto hradu žily. Jsou označovány jako rytíři kulatého stolu.
O místě, na kterém hrad Kamelot stál, se v současnosti pouze spekuluje a jeho přesná pozice není známá. Panují i jisté neshody o tom, jestli hrad skutečně existoval a nebo jestli se jedná pouze o dílo vzniklé legendou.

Referát na téma antické divadlo

22. ledna 2008 v 19:19
Tady si můžete stáhnout Domčinu prezentaci na téma Antické divadlo

Pokud i vy máte k dispozici svůj referát tak jej prosím taky dejte k dispozici :-)
 
 

Reklama
SPAMY MAŽEME...