Zsv

Psychologie činnosti

15. dubna 2009 v 18:19 | Domčakognitivní = poznávací
(aktivity +- stavovové vzrušení a emoce)


Zbytek viz. emailové zápisky od praktikanta. STÁHNOUT! (autor: Jan. G. Kotek)

City

19. března 2009 v 19:40

CITY
 • obecná charakteristika citů : vymezení citů - city jsou prožívání subjektivních stavů a vztahů, působících podnětů, přičemž podstatným znakem je příjemnost, nepříjemnost, přitažlivost, odpudivost podnětů
 • subjektivní pocit - prožívání
- "jak se člověk cítí" - nemoc, radost
- PŘÍJEMNÉ pocity - spokojenost
- NEPŘÍJEMNÉ pocity - nespokojenost
- nálada - dobrá x špatná
 • odrážené podněty nám zpravidla nejsou lhostejné - citový přízvuk = líbí (radost, štěstí) x nelíbí (smutek, strach, zlost)
 • subjektivní prožívání - odlišné citové prožívání při působení stejných podnětů

ZÁKLADNÍ DRUHY CITŮ
- kritéria a třídění
- rozlišujeme podle - zdroje - odkud pochází
- směru - podnět se zaměřuje na nás nebo od nás
- obsahu
- trvání
- druhy citů a) tělesné city
b) citové reakce
c) citové stavy
d) citové vztahy
e) vyšší city = city společenského vědomí

a) TĚLESNÉ CITY
- city, v nichž používáme stav našeho těla
- podnětem je vznik těchto citů - stav (poruchy) organismu, např. : únava, stres, hlad, žízeň
- narušení dynamických stereotypů, které jsou spojené s činností organismu (narušení doby spánku)
- KATEGORIE TĚLESNÝCH CITŮ - 1) příjemnost x nepříjemnost
- 2) spokojenost x nespokojenost
- 3) napětí x uvolnění
- 4) vzrušení x klid

b) CITOVÉ REAKCE
- city, které prožíváme při náhlém narušení organismu s prostředím
- jsou charakteristické svou intenzitou
a) slabé CR
b) střední CR
c) velmi silné CR = AFEKTY (může vyústit do stresu)
- vztek
- leknutí
- strach
- pláč
- hanba
- radost
 1. útočné
 2. obranné
 3. sociální - city závislosti, nadvlády, starostlivosti


c) CITOVÉ STAVY
- déle trvající, nepříliš intenzivní prožívání nálady = ovlivňují i náš tělesný stav (+ / - )
- indiferentní - lhostejné povahy

d) CITOVÉ VZTAHY
- prožívání subjektivního stavu k předmětům zvláštní hodnoty a nebo k sobě samému
- některé citové vztahy jsou dosti často nevysvětlitelné, nedají se ovládat nebo se nedají měnit, pokud ano, tak málo (sympatie x antipatie)
- VÁŠNĚ - intenzivní citové vztahy ( + / - )

nejvýraznější druhy citových vztahů - a) sympatie x antipatie
- b) láska x nenávist
- c) přátelství x nepřátelství
- d) obdiv x pohrdání
- e) pýcha, pokora
- silné citové vztahy bývají silným motivem jednání = obětovat život pro myšlení
- kladné citové vztahy - umožňují spolupráci, pomoc
- záporné citové vztahy - umožňují škodlivost, závist, pomlouvání, šikanu

e) CITY SPOLEČENSKÉHO VĚDOMÍ
- vznikají v době socializace
- pomáhají utvářet společenské vědomí
 1. intelektuální - poznáváme je v poznávací činnosti
 2. estetické - prožíváme je ve chvíli hodnocení krásy působících předmětů
 3. etické
 4. sociální


INDIVIDUÁLNÍ VLASNTOSTI A ZVLÁŠTNOSTI CITŮ LIDÍ
- projevují se v těchto oblastech :
1) CITLIVOST - citová dráždivost (jak lehce vznikají u člověka city)
- např. : nepatrný podnět = vyvolává hněv, smutek nebo radost, pocit štěstí
2) CITOVOST - stupeň rozvoje
- šířka, bohatství nebo chudoba citových zážitků
- citová deprivace - u lidí, jejichž život je málo citově rozvinut
3) NÁLADOVOST - "citová labilita" - rychlé střídání citů, ovlivňování, chování a jednání jedince
4) INTENZITA - hloubka, povrchnost prožívaného citu
5) ZRALOST - míra rozumového základu prožívaných citů a míra rovnováhy mezi rozumovou složkou v psychice
- "citová nezralost" - u lidí, kteří jsou citově nevyzpytatelní - jejich city - převažují nad rozumem (po citové stránce jednají jako "děti") na rozdíl od "citově zralých"
6) OVLIVNITELNOST - sugestibilita - míra podléhání citové nákaze
- lehkost, se kterou je možné u člověka vyvolat či měnit jeho city
7) ZRANITELNOST - "odolnost" vůči podnětům, které v nás vyvolávají záporné city
- přecitlivělost - lidé smutní pro banality dlouhý čas a přenáší to na ostatní x
opak - otrlost
8) STUPEŇ OVLADATELNOSTI - míra řízení a ovládání vlastního citového života
- zdraví lidé ovládají své city
9) VÝRAZOVOST - do jaké míry se city projevují vně (mimika, gesta, řeč)
10) CITOVÝ OPTIMISMUS A PESIMISMUS - míra prožívání stenických (silných) a astenických (slabých) citů
- nadvláda stenických citů - lidé s dobrou náladou, optimisté
- nadvláda astenických citů - lidé se špatnou náladou, pesimisté

Paměť

10. února 2009 v 18:19 | Gábi a Domča
= schopnost
- vymezení paměti - psychický porcesodrážející minulé prožívání a chování ve vědomí člověka
Teorie paměti:
- Fyziologická teorie paměti (zjednodušeno)
- činnost paměti zajišťuje plastičnost nervové soustavy
• vzruch →neuron → stopa na synapsi →dočasné nerv. spoje mezi stopami → UCHOVÁNÍ PO URČITOU DOBU
- Chemické teorie paměti
- specifické chemické změny v mozkových buňkách
- nositel paměti - kyselina ribonukleová
DŮKAZ O EXISTENCI KONZOLIDACE (DOZRÁVÁNÍ) PŘI ZAPAMATOVÁNÍ UČENÍ

I.
učení
aktivita


spánek
opět učení
59%
II.
učení
spánek


aktivita
opět učení
86%
III.
učení
spánek


opět učení
x
82%

4 hodiny
4 hodiny
4 hodiny4 hodiny
- závěr: pro maximální zapamatování, je třeba udělat si vhodný program

Fáze paměti


1) zapamatování(vštípení do paměti)- viz vytvoření stopy na synapsi
2) pamatování(podržení v paměti)-čas,který uplyne od zapamatování až po vybavení
- přízračný proces zapomínání: a) kvalita (čeho,kdy a proč)
b) kvantita - množství vybaveného je menší než zapamatovaného c) struktura - vybavené je jiné než zapamatované - klad- mizí tragické události ; zápor - nevybavují se potřebné informace

3) vybavování(aktivizace min. zkušeností)Základní druhy a typy paměti


ZD: rozlišujeme podle toho,jak se uskutečňuje zapamatování a vybavení

mimovolnéneúmyslná paměť→ do vědomí se dostávají zážitky,které jsme neměli v úmyslu si zapamatovat

záměrnéúmyslná paměť→určíme cíl zapamatování (často to ovšem nevyjde☺) - vynaložíme na to veškeré úsilí (vůle)-podle způsobu účasti myšlenkové operace na paměti a vybavování,rozlišujeme paměť : a) mechanickou- A→B→C→D→E
-dočasně se spoje uzavírají "přímočaře" a vybavují se jen tehdy,vybaví-li se A→B atd.
b) logickou- dočasné spoje každého zapamatovaného členu s každým
-tzn. že když pochopíme jeden člen dokážeme jej propojit s různými členy (je jedno odkud začneme)

-podle délky trvání toho zapamatovaného(podle rychlosti zapomínání)
-paměť bezprostřední (krátkodobá a dlouhodobá)Typy paměti


-podle toho, jak rychle si zapamatujeme určitý druh zážitků
-NÁZORNÝ- zapam. rychle to, co vidí
-SLOVNĚ LOGICKÝ- zapam. to co má logiku,vše co souvisí s myšlením
-EMOCIONÁLNÍ- zapam. to co má citový podnětVlastnosti a individuální zvláštnosti paměti
- lidé nemají stejnou paměť
- lišíme se v: rychlosti
pohotovost
šířka
přesnost
doba trvání zapamatovaného

Myšlení a řeč

10. prosince 2008 v 18:46 | Domča

- "Cogito, ergo sum." = "Myslím, tedy jsem"
- René Descartes
- Pro orientaci člověka ve světě nestačí jenom informace poskytované smyslovými orgány →SMYSLOVÉ
- Předměty/věci mají i takové vlastnosti, které smyslovými orgány nelze poznat, ale pouze zprostředkovaně poznat (Návštěva u doktora: Doktor se vás zeptá co vám je a z toho usoudí o jakou nemoc ne může jednat- třeba nachlazení)
- Myšlení rozumem zprostředkované poznávání skutečnosti
...nebo...
- Myšlení = zprostředkovaný, zobecňující, abstraktní způsob poznávání → poznání podstatných, obecných vlastností u předmětů či jevů a souvidlostí mezi nimi

Myšlenkové operace


1. Analýza
- myšlenkové členění celku na části
2. Syntéza
- myšlenkové sjednocování
3. Srovnávání
- operace, kdy zjišťujeme odlišnosti mezi jevy a věcmi
4. Abstrakce
- vyčleněnípodstatných vlastností u věcí a jevů
5. Zobecňování
- zjišťování společných vlastností, určujeme zákonistosti
• hruška, jablko, banána = ovoce
6. Indukce
- Fe, Al, Cu, Ag = kovy → vodiče el. proudy
- vyvozování obecného tvrzení v jednotlivých případech
7. Dedukce
- vodič el. proudu = kov → Fe, Al, Cu, Ag
- opak indukce
8. Analogie
- vyvozujeme poznatky o úpředmětech a jevech na základě podobnosti s jinými předměty a jevy
- Podmínky na Marsu srovnáváme s podmínkami na Zemi

Formy myšlení

- slovní podobu, ve které vyjadřujeme výsledky našeho myšlení
1. Pojem
2. Jsoud
3. Úsudek

1. POJEM
- slovní vyjádření podstatných, společných, obecných vlastností předmětů a jevů
- substance = neměný základ
- dělíme na ROZSAH a OBSAH pojmu
ROZSAH POJMU:
- koruna = platidlo, mince, královská, stromu
- množství předmětů/jevů, které lze pro daný pojem zahrnout
OBSAH POJMU
- hodiny = ukazatel času
- je soubor podstatných znaků (obsah = definice)
- Pojmy většího rozsahu a menšího obsahu jsou nadřazeny pojmům opačným → tedy pojmům menšího rozsahu a většího obsahu

- jsoucno = bytí
- dělíme na MATERIÁLNÍ A NEHMOTNÉ
MATERIÁLNÍ JSOUCNO
→ živá (smyslová)
→ neživá (nesmyslová)
SMYSLOVÁ
→rozumové (člověk)
→nerozumové (ostatní)
2. JSOUD
- jsoud = vyjádření vztahů mezi dvěma pojmy
- lze zpravidla odpovědět ano - ne
3. ÚSUDEK
- vyjádření vztahů mezi dvěma nebo více jsoudy
- jsoudy, ze kterých vychází premis
- končíme závěrem
Příklad:
P1 - každý čověk je plešatý
P2 - každá žena je člověk
Závěr: P1 je špatná premise

ŘEČ

- myšlení bez řeči neexistuje
- myšlení se uskutečňuje pomocí věcí a výsledky se vyjadřují řečí
- rozlišujeme:
- řeč = nástroj myšlení a forma dorozumívání
- jazky = prostředek dorozumívání
Druhy řeči:
- Vnitřní řeč:
- "ŘEČ PRO SEBE" → řeč, kterou myslíme
- řeč, kterou formulujeme své myšlenky
- navenek nemá písemnou ani mluvenou hodnotu
- Vnější řeč:
- jí myšlenky vyjadřujeme
- podoba psaná nebo mluvená

Typy představivosti

30. listopadu 2008 v 12:26 | Domča
 1. Typ zrakový
 2. Typ sluchový
 3. Typ pohybový
1.) Typ zrakový
- zrakové představy dominují nad ostatními
- dobré zapamatování tváří, vzhledu, mapy...
- viz. J. A. Komenský - Orbis Pictus...schémata v učebnicích, obrázky,
2.) Typ sluchový
- dobré zapamatování zvukových záležitostí
- studenti potřebují mluvené slovo
3.) Typ pohybový
- dobré vybavování všeho spojeného s pohybem
- studenti si psaním pamatují
→ většina lidí je namíchaná

Asociační zákony

30. listopadu 2008 v 12:12 | Domča
(=spojení/sdružení)
- spojení představ nebo jiných psychických jevů a pak se vybavují na základě AZ:
1.) Asociační zákon podle dotyku
- spojování předtav, které jsme vnímali současně nebo krátce po sobě
2.) Asociace podle podobnosti
- tendence vybavit si podobné nebo protikladné představy
- viz. neznámý člověk na chodníku → připomene mi kamaráda
3.) Zákon novosti
- nové přestavy se vybavují snadněji než ty staré
4.) Zákon častnosti
- často vybavované představy se vybavují snadněji
5.) Zákon živosti
- čím hlubší prožitek, tím lépe se vybavuje

Představivost

23. listopadu 2008 v 11:46 | Domča
obecná charakteristika:
 • člověk může mít ve vědomí názorné obrazy vnějšího světa a to i tehdy, když právě nepůsobí na jeho receptory (vyvolání představy matky, otce, zvířete..) → toto nám umožňuje představivost a výsledek představivosti je představa.
 • PŘEDSTAVY + POČITKY + VJEMY (+myšlení)= tvoří určitý stupeň smyslového poznanání
 • Fantazie = psych. proces umožňující představovat si takové předměty i jevy, které jsme nikdy nevnímali (např. předstaa poště, stavu bez tíže..)
 • Základní druhy představ a tipy představivosti
  • Podle stupně abstraktnosti a zobecnění rozlišujeme pamětní představy:
   • jedinečné
    • konkrétní jedinec, jev, věc (určité představy něčeho)- př. oblíbené šaty, dom. mazlíček
   • obecné
    • mají, abstraktní charakter
    • jsou přechodem pojmovému abdtraktnímu myšlení
    • př. továrna, žirafa, les
 • Druhy fantazií
  1. Rekonstrukční
  2. Tvořivá
  3. Bdělé snění
1.) RF
 • její činností se tvoří nové a originální představy předmětů na základě jejich slovního popisu, grafického nebo symbolického zobrazení př. zeměpisné znečky, schémata, grafy, mapy, výkresy
2.) TF
 • její činnost se tvoří nové a originální obrazy, které dosud
 • př. konstrukce aut, letadel, architekti budov/mostu, návrháři oblečení/interiéru.
3.) BS
 • vytváření si představ o vlastní budouctnosti

Obecná charakterictika vnímání

16. listopadu 2008 v 17:49 | Domča
 • neorientujeme se pouze některými izolovanými počitky
 • při vnímání hovoříme o součinosti analyzátorů a odrážení světa → VJEM
 • VJEM = odraz vlastností a jemů teď působících na náš analyzátory
 • Rozbor procesu vnímání
  • vnímání zajišťují analiticko- syntetické an. a celý proces se skládá ze 3 kroků
PRAVÝM TLAČÍKEM MYŠI A KLIKNUTÍM NA ZOBRAZIT OBRÁZEK JEJ ZVĚTŠÍTE
 1. smyslová analýza (recepční)
  • zrak- barva, tvar
  • čich- vůně
  • sluch- chvění listů
  • hmat- drsnost kůry
  • chuť - prostě chuť
 2. korová analýza (mozková) - odehrává se na jádru analyzátoru
  • využití vědomostí a zkušeností
 3. korová syntéza (shrnutí)
  • pojenování, zařazení...

Pozorování

 • plánovité a cílevědomé vnímání
 • uplatňuje se tam, kde chceme mít o daných "věcech" hlubší a všestranější poznatky (laborky...)
 • účinnost pozorování zvyšuje plánovitý postup
 • soustavnost pozorování- nepřerušovat pozorování (pokud možno)
 • záměr pozorovatele- pozorovatel by si měl vytknout cíl pozorování
  • zápis

Základní druhy vnímání

 • Vnímat můžeme:
  • tvary
  • prostor
  • vzdálenost (hloubku)
  • pohyb
  • čas
 • Vnímání tvaru=
  • vnímání formy- plochost, objem, úzké, pravidelnot
  • vnímání velikosti- malý, velký, obrovský
  • pomáhá nám zkušenost (přibývá s věkem. (dítě vidí v dálce strom a říká, že je malý. Dospělí člověk dokáže říct, že je velký a má třeba 30 metrů. Nenechá se ovlivnit vzdáleností. Zkušenost mu to radí))
  • Dochází k vjemovým klamům (tzv. iluzím)
   • = zkreslené vnímání (proti pozadí)
 • Vnímání prostoru
  • hodnotíme umístění předmětů v rpostoru
  • zrakový a pohybový analyzátor
 • Vnímání vzdálenosti
  • akomodace čočky (vyklenutí čočky)
 • Vnímání pohybu - zrak a sluch (slyšíme přiblížení či vzdálení)
 • Vnímání času- zákládá se na zkušenosti. V ontogenezi se vyvíjí nejpozději
  • vnímání času ovlivňují tyto faktory: rychlé uskutečňování změn, stupeň aktivity jednotlivce, citový vztah k vykonávané činnosti

Individuální rozdíly při vnímání a pozorování

 • spočívá v dynamice, intenzitě, v přesnosti vnímání a emocionální zabarvení (cit)
 1. Lidé analytického tipy
  • rozkládají vnímané předměty na podrobnosti
  • pamatují si podrobnosti
  • uniká jim však celek
 2. Lidé syntetického tipu
  • odrážejí v celku (vnímají)
  • unikají jim podrobnosti
 3. Lidé analyticko- syntetického tipu
  • vnímané jevy dělí na části,a le hend je skládají. Snaží se pochopit základní smysl věcí a jevů.
  • lidé s největším předpokladem pozorovat a vnbímat správně
 4. Lidé emocionálního tipu
  • emoce = city
  • zaměřují se na pocity, které v nich předměty vyvolávají (například zkoumání žížali v mikroskopu = hnus)

Psychické procesy a stavy

16. listopadu 2008 v 16:30 | Domča
 • PSYCHICKÉ PROCESY - čití a vnímání
  • (-poznávací procesy)
  • obecná charakterictika
   • čití = činnost analyzátoru
    • poznáváme: chutě, bolesti, vůně, barvy...
   • Analyzátor (analizovat=rozebírat)
    • o vnějším světě nás informují
     • i o našem stavu vnitřních orgánizmu
    • díky fylogenezi máme 5 analyzátorů
    • každý analyzátor se skládá z receptoru...
   • Počitek = výsledný efekt činnosti analyzátoru
    • odraz jednotlivých vlastností předmětů a jevů, které momentálně působí na náš analyzátor
   • Základní druhy počitků- 15 zákl. druhů analyzátorů a 16 druhů počitků.
 • Analyzátory (původně pavoukovitě zakresleno do sešitu= moc pracný)
  • vnější (exteroanalyzátory)
   • dálkové (teleanalyzátory)
    1. zrakový
    2. sluchový
    3. vibrační
    4. čichový
    5. bolesti
   • dotykové (kontaktoan.)
    1. chuťový
    2. tlakový
    3. tepelný
    4. bolesti
  • vnější (interoanalyzátory)
   • pohyb a rovnováha (lokoan.)
    1. pohybu
    2. rovnováhy
    3. polohy
    4. bolesti
   • útrobní (visceroan.)
    1. trávení
    2. dýchání
    3. krevní ob.
    4. vylučování
    5. sexuální
    6. bolesti
    7. únavy a vyčerpanosti
 • Druhy počitků
  1. zrakové počitky
   • barvy:
    • chromatické (všechyn barvy kromě černé a bílé)
    • achromatické (černá, bílá + jejich odstíny)
  2. sluchové počitky- řečové počitky a tóny
  3. čichové počitky
   • pachy
    • vůně (inidividuální)
    • zápachy (individuální)
  4. chuťové poč.- sladká, slaná, kyselá, hořká + kovová
  5. tepelné poč.
   • bolest z chladu → chlad → teplo →horko →palčivá bolest
  6. tlakové poč.- vnímáme jako dotyk nebo tlak
   • ostrý x tupý
   • hladký x drsný
   • vlhký x suchý
   • lechtivý x svědivý
  7. poč. polohy a rovnováhy - -poskytují nám informaci polohy těla ku kolmici
   • koordinace pohybů- viz. poč. pohybu
  8. poč. bolesti- intenzita, trvání, lokalizace, povaha bolesti
  9. kožní, hmatové- lepkávý x mastný x sypký, hranatý x kulatý, pružký x tuhý
  10. viscerální - stav vnitřních orgánů
   • hlad, žízeň, nechutenství, pocit zvracení
   • vylučování, dýchání, krevní oběh, stav sex. orgánů.

Prožívání a chování

16. listopadu 2008 v 16:18 | Domča
 • psychické jevy= v bdělém stavu vnímáme, vzpomínáme, přemýšlíme, máem náladu, touhy, přání...
  • jevy prožívání
  • jevy chování
 • PROŽÍVÁNÍ
  • to, co si ze svého duševního života uvědomujeme- "Vnitřní svět"
  • Black box - vnitřní svět (může být průhledný= víme co si člověk myslí apod.)
  • Rysy prožívání:
   • je subjektivní
   • každý prožívá jedinečně a neopakovatelně
   • uskutečňuje se v čase a plyne
   • prožíváním se vyznačuje jen člověk
   • uvědomujeme si některé vnější osobnostní vlatnosti- smělost x nesmělost, čestnost x nečestnost
 • CHOVÁNÍ
  • činnost jedince, kterou může hodnotit a sledovat osoba jiná a chování člověk působí na své okolí.
  • to, že se chováme znamená, že na nás působí podněty vnější a vnitřní (bolest hlavy nebo břicha → nespokojenost, otrávenost...)
 • VĚDOMÍ A NEVĚDOMÍ
  • Vědomí = zvědomované bytí
   • stupeň duševního vývoje a zdraví člověka
   • vědomí se utváří mezi 2-3 rokem života
    • "já" - projev sebeuvědomování (děti= JÁ umyju nádobí)
  • Nevědomí= momentálně neuvědomováné, ale předtím vědomě prožité
   • co si člověk při prožívání neuvědomuje

2. Sociální determinace

16. listopadu 2008 v 15:50 | Domča
 • člověk tvoří jednotu se svým soc. prostředím (živočich s přírodou) → lidská psychika má
  sociální ráz
 • Charakteristika sociálního prostředí
  1. Tvoří jej- lidé, společnské norma (zákony) a výtvory lidské kultury
   • →SOCIÁLNÍ INTERAKCE (vztahy)
    • základní soc, interakce
     1. jedinec-jedinec (matka-dítě)
     2. jedinec- spol. skupiny (jedinec- škola, rodina)
     3. spol. skupina- jedinec (podřízený- nadřízený)
     4. spol. skupina- spol. skupiny (2.A - V6.A)
 • SPOLEČENSKÉ NORMY
  • = upravují mezilidské vztahy v určitém prostředí
  • jsou zakotveny v:
   • a) ve společenských zvycích (pozdrav)
   • b) mravních obyčejích (morálnost x nemorálnost)
   • c) zákony (to, co se připouští x to, co se trestá)
   • d) tabu (to, co je ve společnosti v rozporu se spol. vědomím a morálkou, co je patologicky kriminální, co se trestá) →incest, kanibalismus
 • sociální učení = osvojování si lidských vlastností (charakter, zájmy, záliby, vůle)- malé děti → nápodoba
 • soc. kontrola= kontrolu naučeného, osvojeného (dělá jí: rodina, škola, práce...)
 • aktivní ráz socializace člověka = člověk nepřijímá všechny normy, které mu předkládáme,a le vybírá si z nich

Determinace lidské psychiky- 1. Biologická determinace

12. října 2008 v 13:16 | Domča

BIOLOGICKÁ DETERMINACE

 • Psychiku člověka určuje stavba a činnost nervové soustavy + žlázy s vnitřní sekrecí + stav a růst organizmu
 • NERVOVÁ SOUSTAVA A JEJÍ ČINNOST
  1. Centrální nervová soustava (CNS)
  2. Vegetativní nervová soustava (VNS)
  3. Periferní nervová soustava (PNS)
 • Anatomickou a funkční jednotkou je nervová buňka= NEURON
 • Nervová buňka se stává z: těla, jádra a jadérka, výběžků (dendrity a neurity), a zápojů (synapsí)
 • Neuron:

 • Mozek:

 • 1. Centrální nervová soustava
  • mícha
  • prodloužená mícha
  • mozek:
   • zadní
   • střední
   • mezimozek
   • velký mozek
   • šedá hmota- důležitá centra, rýhování
 • 2. Vegetativní nervová soustava
  • řídí a zabezpečuje činnost vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí
  • pracuje nezávisle na vůli člověka
  • důležitá je při emocích
  • podílí se na vyvolávání biolog. složek
  • souvisí s vnějšími projevy duševního života
 • 3. Periferní nervová soustava
  • viz. nervová regulace odpovědi
  • vztah mezi nervovou soustavou a psychikou
  • existuje přímá závislost psychiky na činnost mozku
 • JE PROKÁZÁNO ŽE:
  1. Vědomí= psychický obsah přímo závisí na činnosti mozku např. ospalost, únava, alkohol, návykové látky →snižují schopnost mozku (pozornost, ostrost vnímání, paměť, vyřazuje se vůle..)
  2. Kvalita psych. činnosti závisí na kvalitě mozkové hmoty
   1. důsledkem mozkových defektů, vrozených nebo získaných, ATROFIE (chřadnutí, zakrnělost) mozkové hmoty, poškození mozku zraněním, škodl. látkami atd. → nevyvíjí se psychika jedince nebo dochází k poruchám. např.- poškození centra čtení a psaní- alálie nebo agrafie
   2. vrozená poškození mozku a deformace mozkové hmoty →
    1. vrozená slabomyslnost
    2. získaná slabomyslnost (např.při syfilis) → demence
     1. důsledky- ztráta nebo omezení paměti, degenerace citového života (film Petrolejové lampy), oslabení vůle, ztráta zábran
  3. Úroveň psych. vývoje závisí na stupni vývoje mozku= čím výše je živočich ve fylogenetickém vývoji, tím má dokonalejší nervovou soustavu a mozek
  4. Poruchy v duševním životě, mohou způsobit nižší nervové soustavy:
   • periferní a vegetativní soustavy
   • PNS- poškození receptorů → ztráta sluchu, zraku a pod.
 • Vnější projevy NS jsou někdy i vnějšími projevy prožívání- červenání, zbělání apod.

 • ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ (ŽSS)

  • Hypofýza, epifýza (šišinka), štítná žláza, přištítná tělíska, brzlík (tzv. kojenecká žláza), pankreas (slinivka břišní), nadledvinky, pohlavní žlázy
  • Vyplavují do těla hormany
  • Prvotní vliv ŽSS
   • →zvýšená nebo snižená činnost se projevuje jak fyzicky tak duševně
    • např.: Hypofýza
     • opoždění duš. vývoje
     • snížení rozumových schopností
     • apatie (lhostejnost)
    • Pohlavní žlázy
     • opožděné dospívání nebo předčasné dospívání
  • Druhotný vliv ŽSS
   • Dochází k různých deformacím organizmu
    • výchylky v růstu (obrovití, nebo trpasličí lidé)
    • ženy- mužatky/ zženštilý muži
    • →POCITY MÉNĚCENNOSTI
 • DĚDIČNOST
  • to, co si do života přinášíme od svých předků
  • VLOHY(=dispozice)- předpoklady získané dědičností
   • = anatomisko-fyziologické vlastnosti organizmu a smyslových orgánů (např. absolutní sluch)
    • celková stavba těla, síla, odolnost
   • jsou přepokladem rozvoje psych. vlastností = SCHOPNOSTI
  • vliv dědičnosti je prokazatelný,a le míra se nedá přesně zjistit.
  • Dědičnost a prostředí- jejich vliv na jedince

Vznik lidského vědomí

2. října 2008 v 17:54 | Domča
 • vznik lidské psychiky (dále jen LP)- vědomí umožnili tito činitelé:
 1. vzpřímená chůze → změna stavby ruky
 2. stavba očí → posunují dopředu (lepší periferní vidění)
 3. zhotovování a používání nástrojů
 4. skupiný život →dělba práce→specializace osob
 5. řeč → myšlení → komunikace
  1. ústní
  2. písemná
 • Jeskyně Lascaux (Francie)- nástěnné malby
 • Vývoj LP:
  • předhistorický vývoj
   • zvětšení objemu mozku
   • rozvoj řečových center
   • artikulační orgány
   • výroba složitějších nástrojů
   • → rozvoj psychiky
  • historický vývoj
   • poznávací procesy
   • myšlení- řeč
   • rozvoj smyslových orgánů
   • počitky
   • tvořivá fantazie
   • vůle
   • pozornost

Základní schéma nervové odpovědi

1. října 2008 v 19:15 | Multivitamin.cz
Neboli referní oblouk
V prvopočátku je podmět - receptory -po dostředných drahách = nervová vlákna do CNS - mozek vyhodnotí 1 povel - po odstčených drahách do efektoru ,,sval" - příkaz ucuknutí - zpětná vazba - ověření jesli byl vykonán příkaz - analyzátor

1) Receptor
- čidlo, přijímá podmět, nervová zakončeníí
- velká citlivost ( chlad...)
- nástroj

2) Efektor
- výkonný orgán, např, sval, žláza s vnitřní sekecí

VZNIK A HISTORICKÝ VÝVOJ PSYCHIKY

1. října 2008 v 18:45 | Multivitamin.cz
ORGANISMUS
- je seskupení živé hmoty schopné samostatného života
- základní vlastností je dráždivost = reakce na podměty ( které mohou být vnější nebo vnitřní )

DRUHY ORGANISMŮ
- nejjednoduší organismus je živá buňka a nejsložitější je člověk

HOMEOSTÁZA ORGANISMŮ
- vnitřní, fiziologická rovnováha
- schopnost živých organismů udžet si stav relativní vnitřní rovnováhy
- každý organismus se pohybuje v nějakém prostředí,čerpá z něj živiny atd...pokud je vytržen z prostředí, tak uhyne.
- čím složitější organismus, tím složitější je prostředí , které potřebuje pro svůj vývoj
- Lidský organismus - druhá příroda

- vnitřní homeostáza
- vnější homeostázaREGULACE VZTAHŮ ORGANISMU K PROSTŘEDÍ
- inverze organismů a prostředí, součinnost vzájemného působení
- organismus neustále přijímá ( odráží ) působící podměty a odpovídá a reaguje na ně

TYPY REAKCÍ NA ORGANISMŮ NA PROSTŘEDÍ
- čím jednodušší organismus, tím jednodušší reakce
1) LOKÁLNÍ REAKCE
- reakce nejjednoduších organismů
- reakce součástí těla na kterou podmět působí
2) HUMORÁLNÍ REAKCE
- výskyt u živočichů s diferenciovanou stavbou buněk
- některé buńky se specializují na příjem podmětů ( receptory)
3) NERVOVÁ REGULACE ODPOVĚDI
- nejvyšší stupeň reakce
- zprostředkovává je nervová soustava, přičemž podměty příjmají nervové buňky
- podměty přicházejí z vnitřku i vnějšku

Dokončení odvětví psychologie

1. října 2008 v 18:12 | Multivitamin.cz
D) Hraniční psychologické discipliny:
1) Neuropsychologie ( vliv nervové činnosti na psychiku )
2) Kybernetika ( obecné principy řízení a přenos dat a informací)
Dále např. biologie, chemie, filozofie…


Význam psychologických poznatků:
- ekonomika, výchova, zdravotnictví, soudnictví, poradenství, umění…

Pokračování odvětví psychologie

24. září 2008 v 15:09 | Hanka P.
SPECIÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ DICIPLÍNY
- mají široký teoretický ráz
- specificky popisují psych. problémy
a) Zoopsychologie
- psychika živočichů od nejnižších -> nejvyšších
b) Diferenční = srovnávací psych.
- sleduje rozdíly v psychice mezi lidmi
( muž x žena, národy, etnika )
APLIKOVANÉ PSYCH. DICIPLÍNY
- zkoumá určitou oblast činnosti
- hledají jak zlepšit tu oblast
a) Pedagogická psych.
- zabývá se výchovné vzdělávací procesy
b) Zdravotnická psych.
- zabývá se regulaci psychiky, onemocnění
- pomáhá se psych. vyléčit
c) Poradenská psych.
- PPP = pedagogicky psych. poradny
- manželské
d) Forenzní (soudní ) psych.
- při práci výslechu

OBECNÉ OTÁZKY PSYCHOLOGIE

19. září 2008 v 10:37 | Multivitamin.cz ( opsáno ze sešitu lonských druháků,snad ste to brali stejně...)
OBECNÉ OTÁZKY PSYCHOLOGIE
- předmět psychologie a význam psychologických poznatků
Pojem psychologie:
Věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech
Předmět psychologie:
každý člověk se projevuje nějakou činností,nějak jedná,nějak se chová. Psychologie zkoumá zejména to, jak člověk dochází k poznání ( psychická regulace ), co ho ovlivňuje a jak se na základě tohoto ovlivňování chová a jedná.
ODVĚTVÍ PSYCHOLOGIE ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY
- obecný a teoretický ráz
1)Obecná psychologie:
- výklad pojmů,lidské vědomí,psychické procesy,vlastnosti.
2)Psychologie osobnosti:
-zkoumá vlastnosti a jejich utváření.
3)Vývojová (outogenetická ) psychologie: -
zkoumá podmínky a zvláštnosti psychologického vývoje od prenatálního období až po stáří.
4)Psychofiziologie:
-zkoumá biologickou alternativu lidské psychiky ( determinace = podmíněnost,závislost )nervová soustava,žlázy s vnitřní sekrecí.
5)Sociální psychologie:
- sociální determinace lidské psychiky
6)Psychopatologie:
-popis chorobných změn psychiky, abnormality duševního vývoje

Psychologické metody

13. září 2008 v 20:30 | Multivitamin.cz
1) Introspektivní popis ( vnitřní ) - popisuje zážitky, individuální vnitřní procesy, sny , halucinace, pocity, nálady...experiment
2)Behavioristické pozorování - snaží se jednoduše popsat znaky individuálního nebo kolektivního chování...experiment
Experiment a jeho podmínky
1. Přípravná teoretická koncepční fáze ( plán pokusu )
2. Variace podmínek, osob a kombinací ( obměny )
3. Kontrola rušivých jevů ( chování je závislé na podmínkách - hluk , tělesný stav...)
4. Sociálná vztah mezi experimentátorem a pokusnou osobou

Směry a přístupy k porozumění lidské psychice

11. září 2008 v 18:44 | Domča
 • v 19. století vzníká mnoho různých psychologických směrů a škol, které se snaží vysvětlit
  psychiku jednotlivce
 • Německo- Lipsko
  • Wundt
   • 1879 založil experimentální laboratoř, kde zkoumal vztah mezi drážděním smyslových orgánů fyzikálními podněty (světlo, teplo, chlad) a zkušenosti, které následovaly
   • experimentální laboratoř → experimentální psychika
 • USA
  • behaviorismus (= chovati se/chování)
   • objektivní přírodní věda, zabývající se chováním člověka
  • J.B.Watson
   • vnější projevy chování člověka
   • Podmět + → ORGANISMUS →Reakce
  • neobehaviorismus
 • Německo
  • Gestaltismus (tvarová psychologie)
   • Köller a Lewin
    • lidskou psychiku chápou jako celek a všechny duševní procesy je nutné jako celek chápat
  • Hlubinná psychologie = psychoanalýza
   • věda o nevědomých procesech, které ovlivňují chování člověka
   • Sigmung Freud
    • narozen v Čechách, působil v Německu a Rakousku
    • věnoval se lidské fantizii, snům a halucinačním představám
    • dále se věnoval vlivu rodičů na vývoj osobnosti v nejranějším věku
 • Humanistická psychologie
  • proti behaviorismu
  • zabývá se: existencí člověka→utvářena odcizením (prostředí, současníkům, přírodě)
 
 

Reklama

SPAMY MAŽEME...