Zsv

Psychologie- její vznik a rozvoj

6. září 2008 v 19:03 | Domča
 • Vznik psychologie
  • v Řecku: 4.-5. století př.n.l
Psychos= duše
Logos= slovo, věda
→ psychologie= věda o duši
 • Hippokrates
  • starořecký lékař
  • rozdělil lidi podle povahových tipů
   • milně si myslel, že lidé se chovají podle toho, která tekutina v nás převažuje
   • Sangvinik
    • SANGUIS= krev
    • pro prožívání a chování je char. živost, pohyblivost, nestálost, společenskost
   • Flegmatik
    • PHLEGMA= sliz
    • pomalost, klid, špatně se přizpůsobuje změnám
   • Cholerik
    • CHÓLÉ= žluč
    • unáhlenost, výbušnost, špatné ovládání se
   • Melancholik
    • MELAN-CHÓLÉ= černá žluč
    • pomalost, přetváření citů, zasněnost
 • Galenos
  • 2. st př.n.l.
  • dále rozvinul charakteristiky osobností
 • Aristoteles
  • spis: "O duši"- popisuje zde např. duševní choroby
  • duši viděl jako základ života
  • psychologii používal jako vědu k výzkumům
  • zkoumal člověka ze dvou hledisek, která se vzájemně ovlivňují
   • hmotné tělo
   • nehmotná duše
  • připustil tzv. TŘÍSTUPŇOVÝ MODEL O DUŠI
   • Vitální duše
    • oživující princip
   • Animální duše
    • vnímání, cítění a žádostivost/touha
   • Rozumová duše
    • touha po poznání a vůle
 • ve středověku se psychologie nerozvíjí
 • největší rozvoj v: Německu, Anglii, Rusku a USA

Česká sociologie

29. srpna 2008 v 19:29 | Multivitamin.cz

T.G.Masaryk ( 1850 - 1937 )
- zakladatel sociologie u nás
- zabýval se významnými otázkami
- knihy - Sebevražda, sociální otázka, česká otázka
- byl učitelem na Karlově Univerzitě , učil filosofii a sociologii
- za první světové války emigroval a organizoval odboj
- 1918 - 1935 prezident
Edvard Beneš
- navázal na T.G.Masaryka
- zabýval se sociologií politiky
- významnou roli sehrál v druhé světové válce v emigraci v Anglii

Další sociologové:
Inocenc Arnošt Bláha
Josef král
Miroslav Petrusek
Jan Keler
Ivan Gabal

Sociologie ve 20.století

29. srpna 2008 v 19:28 | Multivitamin.cz
- Intenzivní vývoj hlavně v USA
1) Sociálně patologické jevy - trestná činnost, prostituce, alkoholismus, nezaměstnanost…
2) Normální jevy - socializační proces ( začlenění jedince do společnosti ), prostorové rozmístění obyvatel ve městech, utváření rasových vztahů a předsudků…
Druhá polovina 20.století
- zaměřena na konkrétní lidi, každodennost, všední život - interpretativní sociologie
Současná sociologie
- paradigma ( vzor, podle kterého se společnost chová
- dnešní společnost je multiparadigmatická ( mnoho vzorců, každá oblast společnosti se stane předmětem sociologie.
Například:
Sociologie politiky ( volby, muži versus ženy…)
Sociologie umění
Sociologie náboženství
Sociologie školství ( šikana )
Sociologie zdraví a nemoci
Sociologie války…

Vývoj sociologie po Comtovi

25. srpna 2008 v 21:47 | Multivitamin.cz

- vyvíjí se v podobně velkých teoretických systémů.Vliv mají vědy jako fyzika, chemie, psychologie, teorie evoluce, geografický determinismus, geopolitika ( vysvětlují život přímo z přírodních podmínek)
H.Spencer
- spoluzakladatel sociologie
- filozof, kterého ovlivnila teorie evoluce
- jeho směr byl naturalistickoevolucionistocký , kde hovořil o tom, že společnost se jeví jako organismus komplexně fungující a konstruovaný.
Karel Marx (19.století
- Německý filozof
- mluví o tom, že sociologie je spojena s ekonomickou determinací společenského života, representuje materialistickou filozofii ( marxistickou ) zavedl princip dialektiky ( vývoj ve společnosti ) analýza raného kapitalismu a hovoří o teorii třídního boje.
E.Durkheim
- Mluví o teorii dělby práce a změny v procesech industriální společnosti a téma sebevraždy
Max Weber
- Zakladatel moderního uvažování o politice
Pareto
- zabýval se problémem politických elit a vznikem ideologických deformací ve vidění světa
G.Simmel
- postmoderní sociolog
- popsal vývojové tendence charakterem žijící i v dnešní společnosti.( Tok peněz, městský způsob života, proměny kultury a umění, zmasovění, móda )

A.Comte

25. srpna 2008 v 21:30
- Zakladatel sociologie
- v 19.století se rozpadá tradiční feudální společnost
-A.Comte zakládá Posidivismus
Knihy : Kurz pozitivní filosofie, Pojednání o sociologii
Zabýval se čtyřmi otázkami:
1.Jak se společnost udržuje ve stavu rovnováhy
2.Jak vzniká a trvá řád
3.Jak se společnost mění
4.Podle jakých zákonitostí a na základě jakých příčin se odehrává vývoj či pokrok
Cílem sociologie bylo změnit společnost.Společnost lze změnit nastolením pořádku ve společnosti a společenských vztazích. To může udělat jen pozitivní věda sociologie.

Rozdělil sociologii na dvě části:
1)STATIKA - zkoumá společenský řád, ideje , mravy, instituce
2)DYNAMIKA - zkoumá společenský vývoj

Základy sociologie

25. srpna 2008 v 21:17
Societas: společnost
Logos : věda

- Pochází z 19.století

První byla PROTOSOCIOLOGIE
Období, kde se uvažovalo o problémech společnosti,ale ještě nebyla potřeba samostatná vědná disciplina.
- antické texty
- sociálně teologické úvahy
- osvícenská práce
Náměty:
a) Společenské vztahy
b) Normy
c) Politické systémy
d) Vůdcovství
e) Občanská odpovědnost
f) Vztahy mezi národy
g) Postavení ženy ve společnosti
h) úloha náboženství a umění

Konflikt

4. června 2008 v 21:20 | Domča

Konflikt

= rozpor, střet, hádka, nedorozumnění
 • často spojeno s něčím nepříjemným → napětí, naštvanost, úzkost, pocit křivdy
 • spojováno se zlostí a agresí
 • nezládnutí situace → strach o budoustnost
 • KONFLIKT JE NORMÁNÍ SOUČÁST ŽIVOTA NELZE JEJ VYLOUČIT POUZE ODDÁLIT
 • konflikt= situace, kdy si vybíráme jednu variantu z daných možností
  • po vyřešení dochází k uvolnění napětí
  • nemusí být negativní
 • konflikt:
  1. interpersonální
   • konflikt mezi skupinami nebo jedinci
  2. intrapersonální
   • vnitřní konflikt (třeba rozhodování o tom, jakou si koupím zmrzlinu, jestli čokoládovou nebo jablečnou)
 • 2 roviny:
  • racionální (kolik me bude zmzka stát apod.)
  • emocionální (jaké z toho budu mít pocity)

Základní typy chování při konfliktu

 1. konfrontace
  • jedna strana útočí na druhou
  • agrese
  • cíl zvítězit
  • osoby dělíme na:
   • normální
   • konfliktogenní: zvyšená náchylnost ke konfliktům
 2. únik (popření
  • osoba dělá, ýe konflikt není a vyhýbá se mu
  • součástí jsou emoce
  • výsledek je mnohem horší → psychické trauma
 3. řešení
  • nejideálnější
  • snaha mluvit o problému
  • realistické postavení k problému
  • snaha vyřešit
 • Konfliktní situace často nastávají:
  • v manželství
  • válka- xenofobie → holocaust
VÍC TOHO ZATÍM NENÍ :-)

Charakteristika skupin

4. června 2008 v 20:54 | Domča

Charakteristika skupin

 1. koheze= pocit sounáležitosti
 2. stabilita= neměnost charakteristik v časovém období
 3. přitažlivost- atraktivnost skupiny
 4. polarizace= míněno ve vztohu k cíli
  • vysoce polarizovaná skupina
   • jediný cíl
   • všichni souhlasí a jsou ochotni pro cíl udělat cokoliv
 5. homogenita= stejnorodost
  • z hlediska: věku, pohlaví, profese, zájmů, postojů, návyků
 6. participace= míra účasti jednotlivých členů na skupinové činnosti
  • velmi participované= skupina hodně spolupracuje
 7. uzavřenost= přijímaní nových členů
  • např. zednáři (obrádní přijímání)
 8. důvěrnost= intimita= vzájemná znalost ostatních osob
 9. autonomie= závislost na ostatních skupinách

Možnosti člena skupiny ke skupinovým normám

 • internalizace= osvojení hodnot
 • akodomaceé přizpůsobení
 • deviace= odchýlení
 • pokud o kerekci normy= místo osvojení- pokusy
 • odmítání norem
 • opuštění skupiny

Sociální skupiny

4. června 2008 v 20:26 | Domča

Sociální skupiny

 • sociální skupiny= intengrované seskupení lidí
 • vzájemné vztahy v definovaných rolích
 • koheze= pocit sounáležitosti
 • dělba práce
 • budují se pozice ve skupině, postavení a rspekt k postavení pozicí
 • skupiny
  1. malé (do 30 osob)
  2. velké (30 až tisíce)
 1. formální
  • tzv. sekundární (lidé v podniku, politická strana)
  • vztahy neosobní
 2. neformální
  • tzv. primární (rodina, parta kamarádů)
  • velmi osobní vztahy
  • pokud je člověk vypovězen, těžce to nese

Malé soc. skupiny

 • velmi integrované seskupení
 • 3-30 osob
 • členové komunikují přímo a věci se řeší rychle
 • vytváří společné normy, které jsou závazné pro všechny
 • lidé se v malé skupině dobře znají
 • Druhy:
  • pracovně-výkonné (dílna, oddělení na úřadě, tým...)
  • pracovně-řídící ((kolegium ředitele, náměstci, vláda...)
  • studijní (školní třída, studijní skupina...)
  • kulturní (komorní orchestr, filmový štáb...)
  • zálibové (sběratelé...)
  • herní (hráči karet...)
  • sportovní (volejbalisti, fotbalisti...)
  • politické (místní organizace politických stran...)
  • genetická (rodina)
  • vojenské (vojenské skupiny, posádka tanku..)
  • teritoriální (sousedi, obyvatelé paneláku...)
  • rekreační (účastníci zájezdu, chalupáři...)

Sociální pozice a status

4. června 2008 v 18:14 | Domča
 • sociální pozice= místo nebo postavení jedince ve společnosti
  • trvalá
  • přechodná
 • pozice je determinovaná (podmíněná)
 1. původem
 2. majetkem
 3. funkční užitečností
 4. vzděláním
 5. náboženstvím
 6. biologickými znaky (věk, pohlaví, vzhled)
 • vylepšení pozice:
  • sňatkem
  • dědictvím
  • politickými konexemi
  • plastikou :-)
  • úplatkem :-)
 • Vztah role a pozice
  • S každou pozicí je spoljena soc. role → role naplňuje očekávání pozice
  • Kařdý člověk hraje jinou soc. roli, ale lidé se stejnou pozicí mohou hrát jiné soc. role (CHŇÁPEŠ?)

OSOBNOST A VÝKON POVOLÁNÍ

27. dubna 2008 v 18:37 | Multivitamin.cz
OSOBNOST A VÝKON POVOLÁNÍ
Neexistují žádní lidé, kteří by se nehodili pro žádnou práci ,a ni lidé, kteří by se hodili pro každou práci.
Základní charakteristické rysy osobnosti ve vztahu k práci jsou :
1) Schopnosti
2) Vlastnosti
3) Tělesné a zdravotní předpoklady
4) Zájmy( jaké jsou, intenzita a délka trvání )
5) vzdělání
1)SCHOPNOSTI
- zručnost
-rychlost reakce
- soustředěnost
- paměť
- Rychlost a správnost úsudku
- kombinační schopnosti
- technické myšlení
- prostorová představivost
- nápaditost
- schopnost slovně formulovat
- schopnost jednat s lidmi
- schopnost sjednání autority
- estetické cítění
- talent
- schopnost učit se
2)VLASTNOSTI
- důslednost
- trpělivost
- obětavost
- systematičnost
- smysl pro pořádek
- pečlivost
- silná vůle
- ctižádostivost
- ukázněnost
- spolehlivost
- čistotnost

Zsv - souhr k testu ( středa 12.3 )

10. března 2008 v 20:36 | Multivitamin.cz
SOCIALIZACE A OSOBNOST


BIG FIVE
1) Extrovert X introvert
2) Neurotik - emoční labilita nebo stabilita
3) Otevřenost vůči poznatkům společnosti a kultuře
4) Přívětivost
5) Svědomitost a odpovědnost

Osobností se člověk nenarodí, ale stává se jí! Vliv má dědičnost a socializace s temperamentem - Sangvinik ( živý a nestálý )
- Cholerik ( prudký a vznětlivý )
- Flegmatik ( nízká citová vzrušivost )
- Melancholik ( takový ty sebevražedný typy :-D)
SOCIALIZACE
Cílem je zformovat bytost, která bude i o samotě se chovat tak, jako by byla pod stálým ohledem ostatních. Dosáhnout jí lze tehdy, přijme-li jedinec za své vědění, ale i hodnoty, normy a měřítka své kultury. Je to permanentní proces, který je neohraničený, celoživotní.Učit se žít s lidmi a mezi lidmi.
Nastává například při přechodu na jinou školu, rozvodu rodičů, partnerském vztahu, rodičovství, zaměstnání…
Ze člověka může člověka udělat pouze lidská společnost.

SOCIALIZAČNÍ PROCES 1) Porozumění kultur dané společnosti
2) Přijmout soubor hodnot, které daná společnost sdílí
3) Ovládnout základní způsoby chování v typických sociálních situacích
Socializačním procesem se zajišťuje kontinuita společenského vývoje.
Duchovní i materiální hodnoty se přenášejí z generace na generaci.
Socializace zajišťuje stabilitu společenského uspořádání.


Socializace je vzájemné působení a) záměrné ( rodiče na dítě )
b) nezáměrné ( přímání vzorů z okolí - televize,kamarádi…)
Důležitá je aktivita jedince. Každý z nás je objektem i subjektem socializace.
Mechanizmy sociálního učení
1) Nápodoba ( mechanika , zvyky , gesta. mimika )
2) Posilování (pomocí odměn a trestů. Odměny musí být motivující a tresty vhodné )
SOCIÁLNÍ ROLE
Vyjadřují způsob chování, vztahují se k určité společenské pozici. Ve svém životě na sebe bereme sociální role, které nám předepisují, jak se chovat.
Každý člověk se identifikuje ( ztotožňuje s rolemi )


KOMPLEMENTÁRNÍ SOCIÁLNÍ ROLE
- Role vymezené vůči sobě, jsou asimetrické
- Komplementární -nemůže být jedna role bez druhé
- Ztotožnění nebo odmítnutí role ( udavač ) - za odměnu vydírán ( policista, voják )
- Distance od role - jedinec vnějškově plní příkazy spojené s rolí,ale obsahově se stím neztotožňuje ( diplomat )


a) Dlouhodobá sociální role ( rodina )
b) Krátkodobé, pomíjivé sociální role ( návštěvníci divadla, cestující v autobuse )
c) Dlouhodobější,ale časově omezené ( student střední školy )
d) Reciproční sociální role - podoba podle vtahu k jiné osobě ( individuální plán )


KONFLIKT ROLÍ
- Žena matkou a má dobrou práci
- Každý člověk je nositelem mnoha vzájemně se doplňujících rolí
- Osvojování sociální role probíhá v procesu sociálního učení

RITUALIZACE JEDNÁNÍ
Lidské jednání není regulováno jenom rolemi, ale i rituály.
Ritualizace jednání má několik významů, často to souvisí se snahou opakovat vše, co se osvědčilo. U lidí rituály podléhají socializaci a vycházejí z osvojených vzorců chování a jejich zprostředkovaného vyjádření.
Např. rituál namlouvání : podléhá v daných podmínkách určitým zvyklostem ( co se říká, mimika , dar ). Ve střední Evropě -květina, v Africe -maso.
Rituály posilují pocit jistoty,stability,stěžují reagování na změnu a omezují racionalitu činnosti.
KLASIFIKACE RITUÁLŮ
1) Krizové - přípravné, stmelují skupinu v ohrožení ( válečný tanec, hokej )
2) Oslavné - souvisejí s úspěchem nebo vítězstvím ( věnec a šampus )
3) Rituál úcty a zdvořilosti ( pozdravit, otevřít dveře ženě )
4) Rituál povstání ( pomsta , prokletí )
5) Rituál přechodu nebo změny stavu ( pohřby, svatby )

V historii byli rituály spojené s magií a náboženstvím.Vedli ke vzniku kultu. Tento kult se vyvíjel po staletí a souvisel s osobnostmi ( kult osobnosti 50.let - Stalin )
Kult vytvářejí masová media ( a sama se jím stávají ).
Souvisí to s maskou a mnoho lidí stále nasazují masku aby měnili svojí identitu.


SOCIÁLNÍ VZORCE CHOVÁNÍ
1.Osobní hygiena
2. Chování u jídla
3. Pozdrav, galantnost, ohleduplnost
4. Dodržení slova
5. Věrnost
6. Vliv významných osobností

Klasifikace rituálů

10. března 2008 v 16:22 | Sabča
 1. Krizové=přípravné - stmelují skupinu v ohoržení (válečné tance, hokej)
 2. Oslavné - souvisejí s úspěchem nebo vítězstvím (věnec a šampus)
 3. Rituály úcty a zdvořilosti (otevřít dveře ženě, pozdravit)
 4. Rituál trestání (pomsta, prokletí)
 5. Rituály přechodu nebo změny stavu (pohřby, svatby)

V historii byly rituály spojené s magií a náboženstvím, vedly ke vzniku kultu, ten se vyvíjel po staletí, souvisel s jednotlivými osobnostmi.
SSSR 50.léta - Stalin
dnes - úřední razítko
Kult vytváří masmédia. Samy se stávají kultem.
V sociologii souvisí kult s maskou (dříve šaman, i dnes lidé použivají masku ke změně své identity) => změna společnosti.
Sociální vzorce chování:
 1. osobní hygiena
 2. chování u jídla
 3. pozdrav, galantnost, ohleduplnost
 4. pustit starší sednout
 5. dodržet slovo
 6. věrnost
 7. vliv významných osobností

Ritualizace jednání

2. března 2008 v 15:03 | Multivitamin.cz
Ritualizace jednání
Lidské jednání není regulováno jenom rolemi, ale i rituály.
Ritualizace jednání má několik významů, často to souvisí se snahou opakovat vše, co se osvědčilo.
U lidí rituály podléhají socializaci a vycházejí z osvojování vzorců chování a jejich zprostředkovaného vyjádření.
Např. rituál namlouvání : Podléhá v daných podmínkách určitým zvyklostem ( co se říká , mimika, dar ) Např - ve střední Evropě -květina , v africe - maso.
Rituály posilují pocit jistoty ,stability, stěžují reagování na změnu a omezují racionalitu činnosti.

Sociální role

2. března 2008 v 14:56 | Multivitamin.cz
Sociální role
Vyjadřuje způsob chování vztahující se k určité společenské pozici. Ve svém životě na sebe bereme sociální role,které nám předepisují , jak se chovat.
Každý člověk se identifikuje ( ztotožnuje) s rolemi.
1.KOMPLEMENTÁRNÍ SOCIÁLNÍ ROLE
Role vymezené vůči sobě, jsou asimetrické. Komplementární -nemůže být jedna role bez druhé (matka-dítě).
DĚLENÍ
a) dlouhodobá sociální role (rodina).
b) Krátkodobá, pomíjivá ( návštěvníci divadla,cestující v autobuse).
c)dlouhodobější , ale časově omezené( studenti střední školy).
d) reciproční soc. role - podoba podle vztahu k jiné osobě ( individuální plán).

-ztotožnění nebo odmítnutí role (udavač) -za odměnu vydírán (policista ,voják)
-distance od role - jedinec vnějškově plní příkazy spojené s rolí, ale obsahově se s tím neztotožnuje ( diplomat).

KONFLIKT ROLÍ
-žena matkou a má dobrou práci ( herečka).
-každý člověk je nositelem mnoho vzájemně se doplnujících rolí.
-osvojování soc.role probíhá v procesu sociálního učení.

Socializace

10. února 2008 v 12:31 | Multivitamin.cz
Socializace
Proces začleňování jedince do společnosti.
Cílem je zformovat bytost, která bude i o samotě se chovat tak , jako by byla pod stálým dohledem ostatních.
Dosáhnout jí lze tehdy , přijme-li jedinec své i vědění, ale i hodnoty , normy a měřítka své kultury. Je to permanentní proces, který je neohraničený, celoživotní. Učit se žít s lidmi a mezi lidmi.
Např. při : Přechodu na novou školu , rozvodu rodičů , partnerském vztahu , rodičovství , zaměstnání…
Z člověka může člověka může člověka udělat pouze lidská společnost
Socializační proces
1.Porozumnění kultuře dané společnosti.
2.příjmout soubor hodnot, které daná společnost sdílí.
3.Ovládnout základní způsoby v sociálních situacích
Socializačním procesem se zajišťuje kontinuita společenského vývoje.
Duchovní i materiální hodnoty se přenáší z generace na generaci.
Socializace je vzájemné působení
a)záměrné ( např. rodiče na děti )
b) nezáměrné ( přímání vzorů z okolí, film , kamarádi , televize , dospělí…)
Důležitá je aktivita jedince . každý z nás je objektem i subjektem socializace.
Mechanizmy sociálního učení :
1.nápodoba ( mechanika , zvuky , gesta )
2.posilování ( pomocí odměn a trestů )

Socializace a osobnost

22. ledna 2008 v 18:53 | Multivitamin.cz
Socalizace a osobnost
Big five
1. Extrovert nebo introvert
2.Neurotik ano, nebo ne
3.Otevřenost vůči poznatkům společnosti a kultury
4přívětivost
5.svědomitost a odpovědnost

Osobností se člověk nerodí ale stává se jí. Vliv má dědičnost socializace a tyky temperament.
Temperament
1.živý a nestálý - sangvinik
2.prudký a vznětlivý - cholerik
3. Nízká citová vzrušivost - flegmatik
4.melancholik

Dělení kultur a civilizací

22. ledna 2008 v 18:45 | Multivitamin.cz
Příklady třídění civilizací podle jazyka
1.Indoevropská jazyková skupina (indické, slovanské , germánské jazyky )
2.Uralská jazyková skupina ( maďarština , finština , ugrofinština )
3.Turkotatarská jazyková skupina ( turečtina , jazyky střední Asie )
4.Sinotajská jazyková skupina ( čínština , Thajština , laoština )
5.Austronéská jazyková skupina ( indonéština , malajština , s jazyky pacifických ostrovů )
6.Drávidská (jižní Indie a tamilština )
7.semitohamilská ( arabština a novohebrejština )
8. Banutská ( jižní Afrika , svahilština )

Podle konfliktologického hlediska
1.Západní civilizace
2.Slovanská pravoslavná
3.Islámská civilizace
4.Konfuciánská civilizace
5.Japonská
6.Hinduistická
7.Latinsko americká
8. Africká animistická

Podle stupně rozvoje průmyslu
1.Preindustrální ( zemědělské )
2.Industrální ( moderní )
3.Postindustrální informace , technologie , věda…)

ZSV - souhr k testu ( pondělí 17.12 )

15. prosince 2007 v 18:37 | Multivitamin.cz
MASOVÁ MÉDIA A POPULÁRNÍ KULTURA -hromadné zdělovací protředky ( televize , rozhlas , noviny , časopisy internet a reklama)

VÝZNAM
1) Zábava
2) Významný pramen informací , který naše zkušenosti a veřejné mínění , je to přístupová ke znalostem a na tom závisejí formy sociální činnosti.

Nejstarší forma masových médii jsou noviny , původně pamflety a letáky - 18.stol. Potom v Americe městské deníky ( první byli New York Times v Americe a v Anglii the Times ) bylo tam mnoho informací , které byli rozsahem omezené a snadno reprodukovatelné.
Skládali se ze tří částí 1.zpráva 2.reklama 3.společenská rublika
USA jsou průkopníky levného tisku.

19.Století u nás :
Jsme součást Rakouska. Uherska a nejznámější novináři byli : Karel Havlíček Borovský , ferdinant peroutka a Karel Čapek.

Význam novin klesá , když se rozmáhá rozhlas a dále televize ( 20.století )
Reklama
-Reklama je součást marketingu
-Reklama se stává mechanismem sociální kontroly.
-Reguluje přístup doformálních i neformálních institucí
-Reklama ovlvinuje životní styl
-Reklama ovlivňuje hladinu výdajů , volný čas člověka , výběr přátel…

Legislativní omezení reklamy
-např. reklamy na alkohol ( vysílací čas )
-sex
-tabákové výrobky
-střelné zbraně

Tabu
-Např. děti u silnice
-Dítě a léky
-Protizákonné jednání ( reklama na fidorku )

Výskyt
-televize , noviny , časopisy , rádio , bilboardy u silnic , dopravní prostředky , sportoviště , výkladní skříně , internet , telefonní reklamy , alternativní média ( lavičky , , hodiny , pumpy , zvuk…)

Fáma
dílčí informace získané neformálně k interpretaci nejasné. Jejímu uchycení naúpomáhá pravděpodobnost.
Nejčastěji se objevuje např. o slavných osobnostech , ohrožených firmách , ve školním prostředí…

Socilologický průzkum
Respondent - ten co odpovídá na otázky
Cílem je odhalit názory a postoje jako zdroje informací
1.pomocí dotazníku( interwiev )
2.anketa (psaná forma )

Požadavky na formu
1. Aktuální téma
2. Cíl výzkumu
3. Motivace k vyplnění
4. Pokyny pro vyplnování dotazníku
5. Vhodná úprava a rozsah
6. Jednoznačný způsob vrácení dotazníku

Formulování otázek
1.Pochopitelné
2.Možnosti vybrat adekvátní odpověd
3.Musí se brát ohled na vyjadřovací schopnosti respondenta
4.otázky nemají obsahovat emocionální prvky , stereotypy , otázky , které usměrnují odpověd určitým směrem ,, otázky vzbuzující strach z postihu , věci sociálního tabu , otázky prestižního charakteru , otázky týkající se intimity…

Otázky
1.Otevřené - respondent volně odpovídá
2.Uzavřené - nabízí se odpovědi
a)dichotomické ( ano/ne )
b)Polytonické ( vybrat a,b,c,d..)

Další techniky sběru dat

1.Obsahová analýza ( rozbor )
-používá s epři studiu masové komunikace , noviny , televize , reklama…
-sleduje se používání slov, výskyt osob , propaganda…
2.Sociometrie
-zjištují se sociologické vztahy v malé skupině ( vůdce , soudržnost skupiny )
3.Sociodrama
-Navození dramatické situace a hraní rolí.Zjištování chování , kooperace prožitku…
4.Analýza sociálních sítí
-zkoumání kontaktů.
-princip sněhové koule . Zapojování dalších dle vyjádření předchozích.
Fous Groups
- 7-12 lidí , zadané téma , moderátor , zjištování uvažování lidí.

Člověk a kultura
Kultura - záměrná činnost nebo výtvor vedoucí k přizpůsobování části přírodním vlastnímu organismu člověka a jeho potřebám.
Agri -kultura = obděláváni pole - z latiny do čj

Homo sapiens
byl od začátku člověk kulturní , nepodřizoval se prostředí ale aktivně jej přetvářel v pohodlnější životní prostředí. K přetváření nutná spolupráce . Komunikace , kulturní rozvij - konflikt s přírodou.
a)přírodní podmínky ovlivnují sociální formy života ( obstarávání potravy ) % geografický determismus.
b) surovinové zdroje
c) bydlení
d)způsob života

Krajina Ovlivnována
1.Industralizace - průmysl
2.Urbanizace - zástavba

Lidská činnost vytváří nové varianty původního prostředí - druhá příroda , civilizovaná svět
Hranice kultury a přírody - je vymezena stavem lidského poznání. Vědecko-technický pokrok + masová produkce a spotřeba vyvolávají ekologickou krizi.
Indeologie zabývající se ochranou životního prostředí - Enviromentalismus
Problém s přírodou má globální charakter a týká se lidstva jako celku "Mysli globálně , jednej lokálně."
Třídění kultur a civilizací
1.výtvory lidské práce - artefakty
2.Sociokulturní vzorce chování - regulativy
- normy , pravidla , hodnoty , tabu.
3.Poznávací a symbolické systémy
-způsob myšlení
-jazyk
-písmo
4.Instituce organizující lidské chování
-náboženství ( Monoteistická - křesťanství , judaismus , islám . Polyteistická - Hinduismus , buddhismus...)
-Systém vlády ( monarchie , republika…)
-Ekonomika ( tržní a řízená )


Sociologický průzkum

27. listopadu 2007 v 17:39 | Sabča
-respondent = ten, kdo při průzkumu odpovídá na otázky
-cíl: odhalit názory a postoje jako zdroje informací
 1. pomocí dotazníku (interview)
 2. anketa (psaná forma)
Požadavky na formu:
 1. aktuální téma
 2. cíl výzkumu
 3. motivace k vyplnění
 4. pokyny pro vyplňování
 5. vhodná úprava a rozsah
 6. jednoznačný způsob vrácení dotazníku
Formulování otázek:
 1. aby to člověk správně pochopil
 2. možnost vybrat adekvátní odpověď
 3. ohled na vyjadřovací schopnosti respondenta
Důležité (NE!):
 1. emoce v otázkách
 2. stereotypy
 3. otázky, které usměrňují odpovědí určitým směrem (Taky se vám to nelíbí?)
 4. otázky vzbuzující strach z postihu
 5. věci sociálního tabu
 6. věci prestižního charakteru
 7. lidská intimita
Druhy otázek:
 1. otevřené (respondent volně stylizuje odpověď)
 • výhody: nejsou omezené, nepodsouvají odpovědi
 • nevýhody: nezpracovatelné
2. uzavřené (respondentovi se nabízí odpovědi)
 • výhody: snadno zpracovatelné
 • nevýhody: podsouvají se odpovědi
 • a) dichotomické (ano-ne)
 • b) polytomické (a,b,c,d)
3. polouzavřené
 • a,b,c,d nebo jiné
 
 

Reklama

SPAMY MAŽEME...